Powiatowa Rada Rynku Pracy w Biłgoraju - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Biłgoraju


POWIATOWA RADA RYNKU PRACY W BIŁGORAJU
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
SKŁAD RADY
W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę.  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2016 Starosty Biłgorajskiego z dnia 5 listopada 2016r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju Rada liczy 10 członków. Są to przedstawiciele organizacji związkowych, pracodawców, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
W skład Rady wchodzą następujące osoby:
1.  Monika Buczko                      –          przedstawiciel organizacji związkowej,
2.  Halina Maciocha                  –          przedstawiciel pracodawcy,
3.  Magdalena Kaja Kulińska    –          przedstawiciel stowarzyszenia,
4.  Zbigniew Ryba                      –          przedstawiciel organizacji związkowej.
5.  Wojciech Fus                       –          przedstawiciel stowarzyszenia,
6.  Marek Pawłowski                 –          przedstawiciel stowarzyszenia,
7.  Jan Pyznarski                       –          przedstawiciel pracodawców,
8.  Wojciech Dziduch               –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,
9.  Bogdan Kowalik                  –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,
10. Jarosław Lipiec                    –          przedstawiciel samorządu powiatowego.
 
Funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju pełni Pan Jarosław Lipiec, natomiast wiceprzewodniczącego Pani Monika Buczko.
 
KOMPETENCJE
Kompetencje Rady określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).
Do zakresu jej działania należy m.in.

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie biłgorajskim; 
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania; 
  4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP w Biłgoraju.
  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.


Powiatowe rady rynku pracy opiniują także:
1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2)  proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3)  celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy
o promocji i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) kryteria doboru bezrobotnych,
  b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
 
Organizację i tryb działania rady rynku pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 639).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę