Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Urbanista
Kod: 216403
Synteza: Prowadzi badania i studia, opracowuje programy i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji miast lub ich części oraz innych jednostek sieci osadniczej; nadzoruje realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zadania zawodowe: - prowadzenie i koordynacja wielospecjalistycznych projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
- określanie sposobów zagospodarowywania miast i innych jednostek sieci osadniczej oraz opracowywanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
- prowadzenie studiów i analiz oraz ocena warunków środowiska przyrodniczego (geologicznych, hydrograficznych, fizjograficznych i areosanitarnych);
- prowadzenie analiz i prognoz oraz ocena warunków społecznych na terenach zurbanizowanych (demograficznych i socjologicznych);
- prowadzenie badań i analiz historycznych układów miast w zakresie kompozycji urbanistycznej i określanie warunków do projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
- prowadzenie analiz ekonomicznych i opracowań programów budowy, rozbudowy i modernizacji miast;
- prowadzenie studiów i opracowań projektowych powiązań i sieci komunikacyjnych oraz systemów transportu;
- prowadzenie studiów i opracowań projektowych uzbrojenia inżynieryjnego miast;
- nadzór merytoryczny nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i innych jednostek sieci osadniczej;
- opracowywanie opinii o planach i elementach planów zagospodarowania przestrzennego, doradztwo w zakresie funkcjonowania przestrzennego miast i gospodarowania gruntami (terenami);
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych;
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę