Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Koordynator projektów unijnych
Kod: 242102
Synteza:
Koordynator projektów unijnych planuje, zarządza, koordynuje i nadzoruje realizację projektów unijnych, ponosi odpowiedzialność za realizację celów.
Koordynator projektów unijnych zarządza projektami krajowymi i międzynarodowymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Projekty mogą dotyczyć różnych obszarów działalności: produkcyjnej, usługowej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. Celem pracy koordynatora jest realizacja projektów zgodnie z założeniami, osiągnięcie zamierzonych celów oraz ich terminowe rozliczenie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Koordynator planuje działania, organizuje pracę zespołów projektowych, zarządza harmonogramem i budżetem projektów. Jego zadaniem jest tworzenie standardów działania wspierających pracę podmiotów zaangażowanych w realizację projektów poprzez opracowanie procedur, regulaminów, jednolitych formularzy oraz zasad postępowania. Wykorzystuje nowoczesne technologie do planowania, zarządzania, komunikowania się w ramach projektów. Reprezentuje zespoły projektowe w kontaktach z otoczeniem.
Zadania zawodowe:
  • planowanie i organizowanie działań w projekcie z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., zasad ergonomii i ochrony środowiska;
  • analizowanie i stosowanie przepisów prawa i zasad realizacji projektu;
  • tworzenie standardów, procedur i wzorów dokumentacji projektowej;
  • analizowanie ryzyka i definiowanie działań naprawczych w procesie realizacji projektów unijnych;
  • realizowanie projektu unijnego we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
  • monitorowanie i koordynowanie realizacji zadań projektowych;
  • ocenianie stopnia osiągnięcia rezultatów i celów projektu;
  • ocenianie kwalifikowalności i zatwierdzanie wydatków w projekcie;
  • dobieranie i kontraktowanie zewnętrznych wykonawców i dostawców w projekcie.
Wykonywanie zadań zawodowych wymaga od koordynatora projektów unijnych wykształcenia wyższego drugiego stopnia oraz szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej. Pracodawcy preferują absolwentów kierunków zarządzania i organizacji, nauk społecznych, ekonomicznych oraz prawa. W zawodzie mogą też pracować absolwenci innych kierunków studiów wyższych, którzy mają odpowiednie predyspozycje i uzupełnili swoje wykształcenie o kompetencje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi lub projektami, funduszami unijnymi. Pracodawcy oprócz wykształcenia wyższego drugiego stopnia, wymagają od koordynatora projektów unijnych również minimum dwuletniego doświadczenia w realizacji projektów na różnych stanowiskach pracy. Mile widziane są dodatkowe studia podyplomowe z obszaru zarządzania projektami. W pracy koordynatora projektów unijnych niezbędna jest znajomość języków obcych (preferowany język angielski) oraz wskazane posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę