Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Krytyk artystyczny
Kod: 264203
Synteza: Analizuje i ocenia z punktu widzenia określonych wartości poznawczych i estetycznych różne dziedziny ludzkiej działalności artystycznej w kraju i za granicą: literaturę, film, teatr, muzykę, balet, plastykę, fotografię, na podstawie wiedzy zawodowej i metod analizy dzieła właściwych dla danej dyscypliny.
Zadania zawodowe: - stałe śledzenie wydarzeń artystycznych zachodzących w poszczególnych dziedzinach działalności artystycznej;
- analizowanie dorobku poszczególnych dziedzin działalności artystycznej;
- ocenianie filozoficznej, estetycznej, społecznej i artystycznej wartości dzieł literackich, teatralnych, muzycznych, baletowych, plastycznych, fotograficznych i ich wpływu na rozwój poszczególnych dziedzin działalności artystycznej;
- ustalanie rozbieżności między zamierzonym przez artystę celem a osiągniętymi efektami w wykonanym dziele artystycznym;
- ocenianie poszczególnych dzieł, zjawisk i wydarzeń artystycznych, zwracanie uwagi na ich nowatorstwo, a również wykrywanie wad i niedociągnięć;
- prezentowanie wartości, norm i postulatów poszczególnych środowisk artystycznych;
- informowanie odbiorców kultury o pojawieniu się nowych twórców i ich dzieł, zjawisk, wydarzeń artystycznych w kraju i zagranicą;
- popularyzowanie poszczególnych dziedzin działalności artystycznej przez publikowanie swoich ocen i recenzji w wydawnictwach książkowych oraz w środkach masowego przekazu;
- kontaktowanie się z twórcami dzieł artystycznych, ze środowiskami twórców w celu lepszego poznania;
- udział w imprezach artystycznych (teatr, wystawy, koncerty, targi książki, sesje naukowe).
Dodatkowe zadania zawodowe: - zajmowanie się naukową analizą, opisem i wartościowaniem dzieł artystycznych z poszczególnych dziedzin twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, baletowej, plastycznej, fotograficznej;
- prowadzenie działalności dydaktycznej;
- kierowanie działem publicystyki kulturalnej w gazecie, czasopiśmie, wydawnictwie oraz instytucjach zajmujących się szeroko pojętą kulturą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę