Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mostowniczy
Kod: 311215
Synteza: Samodzielnie prowadzi prace związane z montażem i eksploatacją kolejowych budowli inżynierskich oraz dróg kolejowych.
Zadania zawodowe: - organizowanie, użytkowanie i likwidowanie stanowiska pracy do kolejowych robót mostowych zgodnie z wymogami technologicznymi, zasadami organizacji pracy i ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym, ochrony odgromowej oraz ochrony środowiska;
- organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg kolejowych i kolejowych budowli inżynierskich;
- przeprowadzanie kontroli stanu nawierzchni kolejowych budowli inżynierskich, ustalanie usterek oraz zakresu robót naprawczych;
- opracowywanie harmonogramów i technologii robót mostowych;
- czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów konstrukcji budowlanych dróg kolejowych i kolejowych budowli inżynierskich;
- dokonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wytyczanie i niwelowanie tras komunikacyjnych;
- ocenianie jakości wykonanej pracy i usuwanie ewentualnych usterek;
- stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w czasie trwania robót;
- organizowanie zaplecza budowy;
- stosowanie wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej do rozwiązywania problemów zaistniałych w pracy i podejmowania decyzji;
- udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników;
- kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności: linie , węzły i stacje kolejowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę