Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
Kod: 311937
Synteza:
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych ocenia zgodność wyrobów przemysłowych z dokumentacją techniczną, analizuje przyczyny zaistniałych niezgodności i sporządza wnioski korygujące.
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych sprawdza zgodność kształtu, wymiarów, warunków technicznych wykonania oraz rodzaj i jakość zastosowanego materiału z dokumentacją techniczną wyrobu. W pracy używa uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Na podstawie uzyskanych wyników analizuje i formułuje wnioski i zalecenia. Do zakresu pracy kontrolera należy również sprawdzenie, czy wykonany wyrób spełnia założoną funkcję. Miejscem pracy kontrolera jakości wyrobów przemysłowych jest najczęściej przedsiębiorstwo produkcyjne, a także placówka badawcza. Kontroler jakości wyrobów przemysłowych może pracować zarówno w obszarze produkcji gotowych wyrobów, jak też przy wykonywaniu prototypów wyrobów. Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań, korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu przemysłowego z dokumentacją techniczną;
  • sprawdzanie działania wyrobu przemysłowego i ocena jego zgodności z dokumentacją techniczną i zamówieniem klienta;
  • ocenianie jakości materiałów do produkcji wyrobów przemysłowych i sporządzanie wniosków korygujących;
  • analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów przemysłowych i sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów;
  • analizowanie dokumentacji technicznej wyrobów przemysłowych oraz sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów;
  • testowanie prototypów i sporządzanie wniosków w celu poprawy jakości nowych wyrobów;
  • nadzorowanie pracy pracowników w zakresie kontroli jakości wyrobów i sprzętu pomiarowo-kontrolnego.
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych powinien posiadać co najmniej wykształcenie na poziomie technika. Osoba podejmująca pracę w tym zawodzie może również posiadać wykształcenie średnie ogólnokształcące oraz potwierdzone egzaminem kwalifikacje zawodowe technika. W szczególnych przypadkach kontroler powinien być przeszkolony w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu – urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
Uwaga – opis standardów kompetencji zawodowych dla tego zawodu można znaleźć w bazie danych: www.kwalifikacje.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę