Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
Kod: 312302
Synteza: Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie linii i węzłów kolejowych, mostów i stacji kolejowych oraz innych obiektów i konstrukcji kolejowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Zadania zawodowe:
 • zapoznawanie się z dokumentacją projektu budowlanego linii i węzłów kolejowych oraz mostów i stacji kolejowych w celu ustalenia wymogów
  i procedur planowania prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów geometrycznych linii kolejowych, które zabezpieczają warunki ruchu kolejowego, tzn. spadków, łuków i przechyłek, parametrów podtorza, tłucznia, podkładów, szyn, rozjazdów i sposobów ich wykonania lub montażu w terenie oraz parametrów geotechnicznych określających warunki gruntowe i odwodnienie warunkujących konieczność wymiany gruntów, zabezpieczenia osuwisk itp.;
 • określanie na podstawie otrzymanej dokumentacji kosztu i ilości materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz pracowników niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac budowlanych;
 • realizowanie planów robót stacyjnych (w tym: budowa rozjazdów, peronów, odwodnieni itp.), robót torowych, robót mostowych, budowy małych obiektów inżynierskich itp. zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów prac budowlanych prowadzonych na terenie obiektów kolejowych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu robót i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa budowalnego;
 • nadzorowanie placów budowy i koordynowanie prac ekip budowlanych, podwykonawców, dostawców itp.;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych przez podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i ekonomicznym korzystaniem przez pracowników z mienia będącego na terenie budowy (materiałów, narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych) oraz środków ochrony indywidualnej i osobistej;
 • utrzymanie założonych kosztów prac budowlanych prowadzonych na terenie obiektów kolejowych i rozliczanie zakresu robót objętych kontraktem;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz sytuacje awaryjne;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu, w tym tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie stanowiskowe i ocenianie podległych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz sporządzanie raportów i analiz na temat wydajności robót budowlanych prowadzonych na terenie obiektów kolejowych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania robót budowlanych w zakresie budownictwa kolejowego;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu budowlanego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę