Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
Kod: 312305
Synteza: Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie obiektów, konstrukcji i instalacji przemysłowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Zadania zawodowe:
 • zapoznawanie się z dokumentacją projektu budowlanego obiektów i instalacji przemysłowych w celu ustalenia wymogów i procedur planowania prac budowlanych;
 • określanie na podstawie otrzymanej dokumentacji kosztu i ilości materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz pracowników niezbędnych do wykonania prac budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego
  (w tym montażu wyposażenia technicznego obiektu lub instalacji przemysłowej);
 • realizowanie planów robót budowlanych prowadzonych na terenie obiektów przemysłowych zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów prac budowlanych obiektów przemysłowych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu robót budowlanych i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa budowalnego;
 • nadzorowanie placów budowy i koordynowanie prac ekip budowlanych, podwykonawców, dostawców itp.;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych przez podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i ekonomicznym korzystaniem przez pracowników z mienia będącego na terenie budowy (materiałów, narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych) oraz środków ochrony indywidualnej i osobistej;
 • utrzymanie założonych kosztów prac budowlanych budownictwa przemysłowego;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz sytuacje awaryjne;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu, w tym tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy;
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz sporządzanie raportów i analiz na temat wydajności robót budowlanych budownictwa przemysłowego;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania robót budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu budowlanego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę