Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator spalarni odpadów komunalnych
Kod: 313206
Synteza: Prowadzi obsługę spalarni odpadów komunalnych, od momentu podjazdu śmieciarki do bunkra i jej wyładunku, poprzez spalenie odpadów w piecu z ruchomymi rusztami, skierowanie spalin do systemu rekuperatorów, wyprodukowanie energii cieplnej, oczyszczenie gazów odlotowych odprowadzanych do atmosfery, aż do usunięcia żużlu i popiołu z pieca oraz pyłów z urządzeń oczyszczających spaliny.
Zadania zawodowe: sterowanie pracą suwnicy przenoszącej odpady z miejsca ich rozładunku do bunkra spalarni w sposób zapewniający jego równomierne wykorzystanie;
utrzymywanie stałej temperatury spalania odpadów poprzez równomierne obciążanie pieca spalanymi odpadami (w przypadku znacznego podwyższenia temperatury - zatrzymywanie zasypu pieca i zwiększanie dopływu powietrza chłodzącego);
rozpalanie pieca po przerwach (awarie, naprawy itp.) oraz kontrolowanie automatycznego wspomagania procesu spalania odpadów bardzo wilgotnych;
stałe kontrolowanie pracy automatycznych ruchomych rusztów (także przez podgląd telewizyjny);
prowadzenie stałej kontroli parametrów powietrza podmuchowego (natężenie przepływu, wilgotność itp.);
prowadzenie stałej obserwacji pracy kotła parowego, polegającej na kontroli temperatury i ciśnienia pary; doprowadzanie tych parametrów do wartości normatywnych, jeśli odbiegają od określonych w instrukcji obsługi kotła;
prowadzenie stałej kontroli nośników energii produkowanych w spalarni, jak: wody przegrzanej, pary nisko- lub wysokociśnieniowej, energii elektrycznej;,br>prowadzenie kontroli pracy turbiny napędzającej prądnicę w przypadku produkcji energii elektrycznej;
prowadzenie stałej kontroli pracy urządzeń oczyszczających spaliny poprzez automatyczny pomiar zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór, tlenki azotu;
obsługiwanie zautomatyzowanego systemu usuwania z pieców spalarni żużla i popiołu;
utrzymywanie stałego kontaktu ze stanowiskiem kontrolnym przy bramie wjazdowej, w celu kierowania śmieciarki do odpowiedniej bramy bunkra zasypowego spalarni;
utrzymywanie kontaktu z innymi obiektami unieszkodliwiania odpadów w mieście, w celu ich stałej współpracy ze spalarnią, szczególnie w warunkach awaryjnych;
uczestniczenie w komisjach typujących urządzenia lub instalacje do bieżących i planowych, zapobiegawczych remontów;
usuwanie drobnych usterek obsługiwanych urządzeń oraz ustalanie zakresu uszkodzeń, które wymagają ingerencji ekipy konserwatorskiej;
ścisłe przestrzeganie zaleceń instrukcji obsługi spalarni w zakresie poszerzonym i stanowiskowym, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę