Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pilot pionowzlotu
Kod: 315319
Synteza: Wykonuje czynności pilota dowódcy pionowzlotu określonego typu, używanego w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie czynności nawigacyjnego i operacyjnego przygotowania do lotu: zebranie i analiza informacji meteorologicznych, zapoznanie się z charakterystykami geograficznymi, operacyjnymi oraz wyposażeniem nawigacyjnym i radiokomunikacyjnym trasy i lotnisk, wybór poziomu lotu, dokonanie niezbędnych obliczeń nawigacyjnych, osiągowych i operacyjnych (czasu lotu i jego etapów, zapasów paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych, dopuszczalnej masy ładunku handlowego, parametrów startu i lądowania, itp.);
 • sporządzanie planu lotu albo uaktualnianie powtarzalnego planu lotu, przekazanie go odpowiedniej służbie i uzyskanie akceptacji;
 • przyjmowanie pionowzlotu do lotu od służby technicznej: wykonywanie przeglądu pionowzlotu oraz prób funkcjonowania jego zespołów i wyposażenia w zakresie przewidzianym dla pilota instrukcjami lotniczymi, podpisywanie dokumentów przejęcia pionowzlotu do lotu;
 • zapoznawanie się przed lotem z dokumentami przewozowymi dotyczącymi pasażerów i ładunku; kierowanie załadowaniem pionowzlotu lub nadzorowanie załadunku prowadzonego przez odpowiednie służby;
 • pilotowanie i nawigowanie pionowzlotu podczas lotu i manewrów naziemnych, prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej z organami służby ruchu lotniczego, ocena prawidłowego działania zespołów pionowzlotu, śledzenie zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, bieżące prowadzenie dokumentacji lotu, w tym dokumentacji operacyjnej i dziennika nawigacyjnego;
 • dysponowanie i dowodzenie pionowzlotem oraz kierowanie pracą jego załogi;
 • wykonywanie czynności ratowniczych określonych instrukcjami lotniczymi w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania lub wodowania;
 • wykonywanie czynności po zakończeniu lotu: przekazywanie pasażerów lub ładunku odpowiednim służbom, przekazywanie pionowzlotu służbie technicznej wraz z informacjami o jego stanie technicznym, dostrzeżonych lub spowodowanych usterkach, raportowanie o ewentualnie zaistniałych przekroczeniach ograniczeń jego użytkowania;
 • w zależności od postawionych zadań wypełnianie i przekazywanie odpowiednim służbom raportów operacyjnych, technicznych, materiałowych i handlowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie czynności instruktora przy szkoleniu kandydatów na pilotów pionowzlotów oraz doszkalaniu i kontroli umiejętności zawodowych pilotów, w zakresie zgodnym z posiadanymi uprawnieniami;
 • odpowiednio do posiadanych kwalifikacji, wykonywanie czynności pilota podczas lotów próbnych (kontrolnych), związanych z obsługą techniczną lub badaniem okresowym i doraźnym zdatności do lotu pionowzlotu przez państwowy nadzór techniczno-lotniczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę