Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Urzędnik ubezpieczeń społecznych
Kod: 335301
Synteza: Zajmuje się przyjmowaniem i kontrolowaniem pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz związanej z nimi dokumentacji, ustalaniem uprawnień do świadczeń, a także wyliczaniem wysokości świadczeń.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji o zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
- przyjmowanie i kontrolowanie wniosków o świadczenia długoterminowe (emerytury i renty) oraz krótkoterminowe (zasiłki) - pod względem kompletności i prawidłowości;
- ustalanie prawa do świadczenia oraz wysokości świadczenia, a także wyliczanie kwot wyrównań, podatku i ewentualnych odsetek;
- wnikliwe i rzetelne rozpatrywanie zeznań świadków, potwierdzających okresy zatrudnienia wnioskodawców, sprawdzanie wiarygodności tych zeznań oraz ustalanie na ich podstawie okresów zatrudnienia;
- terminowe wydawanie prawidłowych decyzji w sprawach świadczeń oraz dokumentów uzupełniających;
- prowadzenie kompletnej dokumentacji spraw świadczeniobiorców;
- uczestniczenie w pracach komisji ds. orzecznictwa inwalidzkiego w charakterze przedstawiciela ZUS oraz obsługiwanie biura komisji;
- dokonywanie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz wyrównań zasiłków;
- aktualizowanie danych dotyczących świadczeniobiorców;
- sprawdzanie poprawności załatwiania wniosków o naliczanie świadczeń, prawidłowości decyzji i dokumentów uzupełniających, pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę