Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu
Kod: 612202
Synteza: Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa hodowli drobiu; planuje, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem i hodowlą drobiu oraz sprzedażą drobiu i produktów drobiarskich; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Zadania zawodowe:
 • sporządzenie planów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów biznesowych gospodarstwa hodowli drobiu;
 • planowanie i organizowanie prac związanych z chowem i hodowlą drobiu;
 • określanie rodzaju i wielkości produkcji drobiu i produktów drobiarskich na podstawie oceny możliwości produkcyjnych gospodarstwa;
 • zapewnianie pomieszczeń hodowli drobiu i ich wyposażanie w niezbędny sprzęt (poidła, karmniki, zgarniacze, wózki paszowe i transportowe, wagi, klatki, urządzenia do znakowania, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, świetlne, opakowania itp.);
 • planowanie i nadzorowanie pielęgnowania i żywienia drobiu zgodne
  z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i wiekiem;
 • kupowanie i nadzorowanie procesu wytwarzania, przechowywania, wzbogacania, porcjowania i dawkowania pasz;
 • organizowanie sprzedaży produktów: żywego drobiu, sztuk ubitych, jaj
  i pierza;
 • planowanie i nadzorowanie procesu zagospodarowywania odchodów
  i odpadów, odkażania kurników i pomieszczeń oraz dezynfekowania urządzeń;
 • zapewnianie stałej pomocy i kontroli lekarza weterynarii;
 • wykonywanie szacunków finansowych w celu opracowania budżetu gospodarstwa;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów gospodarstwa hodowli drobiu;
 • zatrudnianie pracowników sezonowych i stałych;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, w tym motywowanie i szkolenie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami: dostawcami paszy, maszyn
  i urządzeń rolniczych oraz materiałów eksploatacyjnych, odbiorcami jaj
  i brojlerów itp.;
 • współpracowanie ze specjalistami i doradcami w zakresie hodowli drobiu
  w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • nadzorowanie stosowania w gospodarstwie przepisów etyki, ergonomii, bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń drobiu.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie gospodarstwa wobec instytucji zewnętrznych;
 • składanie właścicielom sprawozdań z działalności gospodarstwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę