Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter fasad
Kod: 712304
Synteza:
Monter fasad zajmuje się przygotowaniem i montażem prefabrykowanych elementów zewnętrznych, stanowiących ochronę i dekorację budynku.
Monter fasad jest zawodem budowlanym. Podstawowym zadaniem montera fasad jest przygotowanie i montaż konstrukcji wsporczej wraz z elementami wypełniającymi w postaci płyt z materiałów izolacyjnych i wykończeniowych, np. ze szkła czy kamienia. Pracę swą realizuje w dwóch fazach. Pierwsza obejmuje zadania dotyczące montażu poszczególnych elementów konstrukcji wsporczej według załączonej dokumentacji. Monter fasad przygotowuje i dopasowuje poszczególne elementy na placu budowy, wykorzystując do tego celu różnego rodzaju urządzenia, maszyny oraz szablony. Podstawą wykonywania powyższych czynności jest rysunek techniczny. Ewentualne błędy oraz niezgodności z planami muszą zostać usunięte przed przystąpieniem do dalszych prac. Drugą fazę robót stanowi montaż wypełnienia. Wszystkie operacje tej fazy są wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i planach. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa poszczególni monterzy mogą realizować wszystkie opisane powyżej zadania, wynikające z procesu technologicznego, lub niektóre, jako ściśle wyspecjalizowani fachowcy. Wyzwaniem w zawodzie montera fasad jest duża różnorodność konstrukcji, jakie mogą być przez niego montowane.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie własnego stanowiska pracy, przygotowanie materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji robót montażowych, zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • organizowanie transportu materiałów i prefabrykowanych elementów fasad na placu budowy oraz na stanowiska ich składowania;
  • ocenianie stanu technicznego podłoża i przygotowanie go do montażu elementów fasady;
  • analizowanie dokumentacji budowlanej robót montażowych w celu ustalenia zakresu, kolejności, czasu trwania robót montażowych i rodzajów potrzebnych materiałów;
  • wykonanie pomiarów i obsługa narzędzi pomiarowych wykorzystywanych w montażu fasad;
  • przygotowanie i mocowanie elementów konstrukcji wsporczej do montażu fasad;
  • przygotowanie i montowanie elementów wypełnienia fasad;
  • przygotowanie urządzeń i narzędzi do prac montażowych fasad;
  • montowanie prostych rusztowań niewymagających dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego oraz ich demontaż;
  • ocenianie jakości wykonywanych robót.
Monter fasad może posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodach związanych z budownictwem. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy. Pracownik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia, różne organizacje branżowe, producentów systemów fasadowych lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Pracownicy montujący rusztowania powinni posiadać uprawnienia w tym zakresie.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę