Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych
Kod: 723315
Synteza: Instaluje w budynkach i innych obiektach budowlanych urządzenia służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczenia jego skutków, zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym;
wykonuje przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, takich jak: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.
Zadania zawodowe: instalowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego: urządzenia sygnalizująco-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych;
instalowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie;
instalowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, tj.: urządzeń wodnych tryskaczowych i zraszaczowych, urządzeń pianowych, gazowych, proszkowych;
instalowanie półstałych urządzeń gaśniczych, składających się z zespołu butli ze środkiem gaśniczym i węża ciśnieniowego, montowanych w szafkach, wyposażonych w układ sterowania do monitorowania systemu przeciwpożarowego oraz sterowania procesem półautomatycznego gaszenia;
uczestniczenie w próbach działania i odbiorze technicznym urządzeń przeciwpożarowych;
wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic przenośnych i przewoźnych, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów;
diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń przeciwpożarowych;
wykonywanie warsztatowych napraw podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica, agregat gaśniczy): demontaż i montaż sprzętu, wymiana środka gaśniczego, czyszczenie, malowanie i badanie wytrzymałościowe zbiornika oraz znakowanie sprzętu;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądów technicznych oraz konserwacji i napraw, zawierającej wykaz kontrolowanych urządzeń lub ich elementów, w tym urządzeń lub ich elementów uszkodzonych, naprawionych, wymienionych itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę