Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
Kod: 813115
Synteza: Obsługuje i nadzoruje aparaty oraz urządzenia, w których przeprowadza się procesy technologiczne celem uzyskania jednorodnej masy katalizatora o wymaganych, powtarzalnych właściwościach katalitycznych, oraz dalsze operacje jednostkowe (np. rozdrabnianie, granulowanie, formowanie, nanoszenie, obróbkę termiczną i chemiczną), prowadzące do otrzymania pożądanej formy użytecznej katalizatora.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do eksploatacji, uruchamianie i zatrzymywanie instalacji, aparatów, urządzeń podstawowych i pomocniczych do technologicznego przetwarzania związków chemicznych i dalszych procesów jednostkowych, prowadzących do uzyskania katalizatora o wymaganych właściwościach;
nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego i operacji jednostkowych oraz rejestracja wyznaczonych parametrów procesu, korygowanie i usuwanie wad i odchyleń, zgodnie z instrukcjami w tym zakresie;
obserwacja i kontrola stanu technicznego aparatury i sprawności urządzeń do operacji jednostkowych, w tym szczelności tras rurociągów do przesyłania mediów chemicznych, wodnych i parowych;
pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek surowców, materiałów, półproduktów i produktów, zgodnie z instrukcjami;
przestrzeganie instrukcji ruchowych, zasad bhp i ppoż. podczas eksploatacji instalacji, aparatów i urządzeń, z zachowaniem dyscypliny stosowania sprzętu i ochron osobistych (substancje toksyczne, łatwopalne, wybuchowe).
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie regeneracji zużytych katalizatorów przez ich rozdrabnianie, ekstrakcję nośników, czystych pierwiastków oraz związków chemicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę