Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
Kod: 821304
Synteza:
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych montuje podzespoły i zespoły elektroniczne, użytkując urządzenia techniczne.
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych zajmuje się montażem urządzeń lub układów elektronicznych. Podstawowym jego zadaniem jest zmontowanie z pojedynczych elementów elektronicznych i mechanicznych całego urządzenia zamkniętego w obudowie lub zmontowanie układu elektronicznego w postaci płytki drukowanej z umocowanymi elementami. Inne zadania montera podzespołów i ze-społów elektronicznych są związane z wyposażeniem maszyn, takich jak: obrabiarki, pojazdy lub instalacje przemysłowe w układy elektroniczne, spełniające w nich rolę kontrolno-sterującą. Prace wykonuje na stanowisku pracy wyposażonym w narzędzia i przyrządy sprawdzające. Monter podzespołów i zespołów elektronicznych organizuje stanowisko pracy i przygotowuje do montażu – między innymi zapoznaje się z dokumentacją techniczną montażu, kompletuje zestaw narzędzi i urządzeń testujących; wykonuje czynności montażowe, przeprowadza testy kontrolne zmontowanych podzespołów i zespołów elektronicznych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz przestrzeganie tych przepisów;
  • montowanie podzespołów i zespołów elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • wykonywanie pomiarów parametrów, testowanie i uruchamianie podzespołów i zespołów elektronicznych po montażu;
  • dokumentowanie wykonanego montażu podzespołów i zespołów elektronicznych;
  • dokumentowanie wykonanych pomiarów, testowania i uruchamiania podzespołów i zespołów elektronicznych.
Do zatrudnienia na stanowisku montera podzespołów i zespołów elektronicznych wystarczające jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter elektronik lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego. Na stanowisku montera podzespołów i zespołów elektronicznych może pracować też absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie pokrewnym (np. monter mechatronik czy elektryk). Zawód montera podzespołów i zespołów elektronicznych może wykonywać również osoba, która zdobyła zawód technika elektronika (lub pokrewny, np. technik mechatronik, technik elektryk) lub ukończyła kurs kwalifikacyjny o tej specjalności lub specjalnościach pokrewnych, uzyskując dodatkowo specjalistyczne uzupełniające kwalifikacje do pracy na tym stanowisku w zakładzie pracy. Zatrudniony na tym stanowisku powinien ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę