Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Meliorant
Kod: 931203
Synteza: Wykonuje roboty: przygotowawcze, załadunkowe i wyładunkowe, ziemne, obniżania lustra wody, umocnieniowe, zagospodarowania użytków zielonych, posługując się prostymi narzędziami roboczymi oraz drobnym sprzętem pomocniczym; utrzymuje i eksploatuje systemy melioracji wodnych, deszczowni, urządzeń przeciwpowodziowych, rolniczego wykorzystania ścieków, sanitacji wsi oraz przeprowadza prace remontowo-konserwacyjne tych systemów.
Zadania zawodowe: wykonywanie robót przygotowawczych polegających na ścinaniu drzew i krzewów ręcznie lub przy użyciu pił mechanicznych;
karczowanie drzew, krzewów, pni ręcznie lub we współpracy ze sprzętem mechanicznym (karczowniki, koparki, spycharki, maszyny zbierające);
wykonywanie prac przy wyrobie kiszek faszynowych, palików i pali, szpilek, reperów pomocniczych oraz pozyskaniu surowców do wyrobu ww. materiałów;
wykonywanie prac pomocniczych przy tyczeniu tras wykopów, nasypów i rurociągów;
wyznaczanie krawędzi skarp wykopów i nasypów wraz z ustawieniem niezbędnych szablonów;
wykonywanie prac przy załadunku i wyładunku materiałów oraz ich składowaniu;
wykonywanie wykopów: rowów o odpowiednim nachyleniu skarp, rowków drenarskich, wykopów pod rurociągi i budowle wraz z obsługą żurawi przestawnych, bądź budową pólek przerzutowych;
odwadnianie wykopu za pomocą kinety, rurek drenarskich, drenażu z kamienia, faszyny, żerdzi, z użyciem pomp spalinowych lub elektrycznych, budowę gródź i przetamowań;
formowanie nasypu wału przeciwpowodziowego lub grobli wraz z zagęszczeniem nasypu, ręcznie lub przy użyciu ubijaków mechanicznych;
zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz humusowanie skarp;
plantowanie skarp i korony nasypów, ziemi z wykopu oraz terenu według ustalonych znaków;
cięcie darniny przy użyciu narzędzi ręcznych lub pługa wraz z dostarczeniem jej do miejsca wbudowania;
wykonywanie umocnień skarp wykopu i nasypu poprzez darniowanie lub obsiew;
wykonywanie prac przygotowawczych i wykończeniowych przy zagospodarowaniu użytków zielonych;
sporządzanie mieszanki nawozów i nasion traw wraz z ich wysiewem;
współpraca ze sprzętem mechanicznym zatrudnionym do robót przygotowawczych, ziemnych, drenarskich, betoniarskich, tamiarskich i zagospodarowania pomelioracyjnego;
wykonywanie stałych ogrodzeń pastwisk drutem kolczastym lub gładkim, rozciągniętym na słupkach żelbetonowych lub drewnianych;
wykonywanie ogrodzeń żerdziami na słupkach oraz półstałych wraz z zamocowaniem izolatorów na słupkach, rozciągnięciem drutów i przymocowaniem ich do izolatorów;
wykonywanie bram: stałych, łańcuchowych, z drutu gładkiego lub linowych;
zapewnienie działania systemów otwartych odwadniająco-nawadniających użytków rolnych w zależności od uwilgotnienia gleby, fazy rozwoju roślinności oraz prac związanych z uprawą gleby i zbiorem płodów rolnych;
przeprowadzanie nawodnienia za pomocą deszczowni według opracowanego harmonogramu nawodnień, zależnie od stanu uwilgotnienia gleby i fazy rozwoju roślinności;
sterowanie pracą śluz wałowych i pompowni w systemach przeciwpowodziowych i odwadniających;
zapewnianie sprawnego działania i eksploatacji urządzeń służących odbiorowi i rolniczemu wykorzystaniu ścieków, zgodnie z obowiązującą instrukcją i zasadami ochrony środowiska;
wykonywanie i koordynowanie prac konserwacyjnych cieków i rzek, jak: usuwa- nie namułów, wykaszanie traw i porostów, usuwanie roślin korzeniących się;
remontowanie skarp cieków i wałów wraz z umacnianiem uszkodzonych miejsc;
oczyszczanie z namułu mostów, przepustów, studzienek, rurociągów drenarskich, kolektorów, zastawek, wylotów;
rozbieranie elementów zniszczonych bruków, umocnień faszynowych i betonowych, rurociągów, przepustów, zastawek, stopni dennych, studzienek i wylotów
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac pomocniczych, ziemnych, odwodnieniowych przy budowie sieci wodociągowych, deszczownianych, kanalizacyjnych oraz związanych z sanitacją wsi;
wykonywanie prac eksploatacyjnych oraz remontowo-konserwacyjnych systemów melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i rolniczego wykorzystania ścieków.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę