Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01-31.12.2015 r. CELE PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (I)"

Termin realizacji: 01.01-31.12.2015 r.

PROJEKT

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (I)"

Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
01.01-31.12.2015 r.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS - 266 osób (133K,133M), w tym: min 92 osoby długotrwale bezrobotne (46K, 46M) i min. 5 osób niepełnosprawnych (3K, 2M).

 

Działania:

Formy kosztowe:

- staże 202 os. (104K, 98M)

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 29 os.(12K, 17M)

- bon na zasiedlenie 15 os. (7K, 8M)

- bon szkoleniowy 10 os. (10M)

- szkolenie grupowe 10 os. (10K) pn. „Kucharz z elementami kuchni regionalnej"

BUDŻET PROJEKTU:
2015 r. – 2 081 994,20 zł

 

Aktualności

14.08.2015 r.

Informujemy, iż wsparcie w ramach projektu jest udzielane przez pośredników pracy i doradców zawodowcach
w sposób ciągły w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie tutejszego urzędu ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj. 

Dotyczy archiwizacji dokumentacji projektu
Informujemy, że w dniu 15.02.2017 r. nastąpiło złożenie do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące w/w projektu.
W związku z powyższym jesteście Państwo, jako pracodawca / przedsiębiorca / wykonawca zobowiązani do przechowywania dokumentacji związanej z realizacja projektu przez okres dwóch lat od dnia 31.12.2018 r. chyba, że mają zastosowanie przepisy dotyczące pomocy de minimis (dotyczy osób bezrobotnych, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - 10 lat podatkowych od dnia przyznania pomocy).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę