Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Zaproszenie na konferencję

„Powierzenie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie...

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w Planie Finansowym na organizację staży zawodowych został wykorzystany. W związku z powyższym od dnia 06.02.2018r. Wnioski o organizację staży zawodowych realizowane będą w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" -...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 02 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   ...

Wstrzymanie naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Bilgoraju z uwagi na przekroczenie dostępnej alokacji środków finansowych z dniem 30.01.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 23.01.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia finansowanych w ramach: - środków Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty, - projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"...

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że w ramach projektu „Aktywność i praca IV" realizowanego w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla osób powyżej 30 roku życia prowadzi nabór: kart  kandydata na szkolenia grupowe na kierunki wymienione w „ Planie szkoleń...

INFORMACJA PIT-11 za rok 2017

Od dnia 15 stycznia 2018 r. na stanowisku Nr 1 - Sala Obsługi Bezrobotnych są wydawane informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za rok 2017. Informacje będą wydawane do 16.02.2017 r., nieodebrane informacje zostaną wysyłane pocztą na adres podany podczas rejestracji. Uwaga osoby, które w 2017 r. pobierały tylko...

INFORMACJA O PŁATNOŚCI TYTUŁEM OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU PRACY/ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA

Należną wpłatę w wysokości 30zł można dokonywać: bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94 lub na nr konta (Nazwa odbiorcy: Powiat Biłgorajski, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj): ...

Zmiana przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza zmiany w zatrudnianiu w Polsce cudzoziemców. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych wykonywanych przez obywateli Republiki Armenii, Republiki...

Dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w PUP

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora PUP w Biłgoraju z dnia 5 stycznia 2018r.  w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin z tytułu święta przypadającego w sobotę 6 stycznia 2018r. (Święto Trzech Króli) dzień 30 marca 2018 r.  (Wielki Piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników...

Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  informuje, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  w 2018 roku będą wydatkowane na finansowanie działań zgodnych z następującymi priorytetami ogłoszonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym...

Wstrzymanie naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie

Z dniem 19.12.2017 r. zostaje wsztrzymany nabór wniosków wniosków na bon na zasiedlenie z uwagi na wyczerpanie puli środków dostepnych w 2017 roku

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6% Stopa bezrobocia w Polsce  
5,7%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu grudnia 2017 r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę