Powiatowa Rada Rynku Pracy w Biłgoraju - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Biłgoraju

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
W BIŁGORAJU

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

SKŁAD RADY

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę.  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2016 Starosty Biłgorajskiego z dnia 5 listopada 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju zmienionym Zarządzeniem


Nr 63/2018 Starosty Biłgorajskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.  Rada liczy 10 członków. Są to przedstawiciele organizacji związkowych, pracodawców, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
W skład Rady wchodzą następujące osoby:
1.  Monika Buczko                     –          przedstawiciel organizacji związkowej,
2.  Halina Maciocha                   –          przedstawiciel pracodawcy,
3.  Magdalena Kaja Kulińska   –          przedstawiciel stowarzyszenia,
4.  Zbigniew Ryba                      –          przedstawiciel organizacji związkowej.
5.  Wojciech Fus                                     –          przedstawiciel stowarzyszenia,
6.  Marek Pawłowski                 –          przedstawiciel stowarzyszenia,
7.  Jan Pyznarski                        –          przedstawiciel pracodawców,
8.  Wojciech Dziduch                 –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,
9.  Bogdan Kowalik                   –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,
10. Tomasz Rogala                     –          przedstawiciel samorządu powiatowego.
 
Funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju pełni Pan Tomasz Rogala, natomiast wiceprzewodniczącego Pani Monika Buczko.

ZAKRES DZIAŁANIA

Zakres działania powiatowych rad rynku pracy określa w art. 22 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.).
Do zakresu jej działania należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; 
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania; 
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie
  z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie/powiecie*;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP w Biłgoraju;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
 
Wydawanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie*
Wydawanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy należy do zakresu działania wojewódzkiej rady rynku pracy.
Zgodnie z art. 22 ust 5a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują także:
1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1. liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 2. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2)  proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3)  celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy
o promocji i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1. kryteria doboru bezrobotnych,
 2. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 
Organizację i tryb działania rady rynku pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 639).
 
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę