Powiatowa Rada Rynku Pracy w Biłgoraju - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Biłgoraju

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
W BIŁGORAJU
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
SKŁAD RADY

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę. Zgodnie
z Zarządzeniem Nr 6/2021 Starosty Biłgorajskiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju Rada liczy 10 członków. Są to przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W skład Rady wchodzą następujące osoby:
1.  Zbigniew Ryba                     –          przedstawiciel organizacji związkowej,
2.  Monika Buczko                    –          przedstawiciel organizacji związkowej,
3.  Zdzisław Hułas                    –          przedstawiciel pracodawców,
4.  Beata Strzałka                     –          przedstawiciel stowarzyszenia,
5.  Danuta Sobaszek                –          przedstawiciel stowarzyszenia,
6.  Marta Bury                           –          przedstawiciel fundacji,
7.  Maria Skóra                         –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,
8.  Bogdan Kowalik                  –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,
9.  Tomasz Rogala                    –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,
10. Piotr Kiełbasa                     –          przedstawiciel izb rolniczych.

Funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju pełni Pan Tomasz Rogala, natomiast wiceprzewodniczącego Pan Piotr Kiełbasa.

 
ZAKRES DZIAŁANIA

Zakres działania powiatowych rad rynku pracy określa w art. 22 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.).
Do zakresu jej działania należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; 
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania; 
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie/powiecie*;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP w Biłgoraju;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
 
* Wydawanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy należy do zakresu działania wojewódzkiej rady rynku pracy. Zgodnie z art. 22 ust 5a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują także:
1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1. liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 2. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2)  proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3)  celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1. kryteria doboru bezrobotnych,
 2. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 
Organizację i tryb działania rady rynku pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 639).
 
Obsługę techniczno – organizacyjną Rady prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę