logo: Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z  dniem 26.01.2022 r.  ogłasza nabór:  
-  środków Programu Regionalnego „Młody przedsiębiorczy III" – dla 15 osób,
 - środków Funduszu Pracy – dla 10 osób,
- projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  -  dla 20 osób.
 
Kryteria ogólne naboru - osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie przyznawania
i realizacji bonu na zasiedlenie, który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 2
z dnia 17 stycznia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Kryteria dodatkowe dla bonów realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)" – preferowane osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby, które były uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnych Programach Operacyjnych.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie programu oraz budżecie projektu.