FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

FAQ

Jak zgłosić instytucję do RIS?

Wpis do rejestru uzyskuje się na wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych złożony w  wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby danej instytucji.

W przypadku oddziałów/filii instytucji szkoleniowych:
 • oddział/filia posiadająca uprawnienia do samodzielnego działania rejestruje się samodzielnie w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby oddziału/filii, po uzgodnieniu z jednostką macierzystą,
 • oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej.
Do wniosku o wpis do rejestru instytucja dołącza kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną, w przypadku gdy brak jest takiej informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (takim jak np. CEIDG, KRS).

Jeżeli instytucja posiada ważną akredytację lub certyfikat jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych do wniosku o wpis dołącza także kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie.

Dla instytucji szkoleniowych RIS stanowi narzędzie reklamy oferowanych usług. Pracownikom oraz klientom urzędów pracy pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru.

Wpis do rejestru jest wymagany:
 • od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych,
 • od instytucji przeprowadzających egzaminy na zakończenie przyuczenia do pracy (w ramach przygotowania zawodowego dorosłych).
Rejestr instytucji szkoleniowych zawiera m.in. informację o:
 • nazwie i adresie instytucji szkoleniowej,
 • tematyce szkoleń/ przygotowania zawodowego dorosłych,
 • kadrze dydaktycznej,
 • bazie lokalowej, jej wyposażeniu oraz współpracy z pracodawcami,
 • ocenie jakości szkoleń,
 • liczbie uczestników objętych szkoleniami/przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku,
 • udzielanej pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych w okresie ostatniego roku.

W jaki sposób złożyć wniosek o wpis do RIS?

Formularz wniosku o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dostępny jest na stronie RIS.  Wypełniony elektronicznie wniosek można: podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Formularz wniosku o wpis można również wypełnić ręcznie lub w wersji Word. Wzór wniosku o wpis stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć (przesłać) do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę