FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

FAQ

Bon na zasiedlenie

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej  Bonu na zasiedlenie.

Bon stażowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu stażowego.

Bon szkoleniowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu szkoleniowego.

Bon zatrudnieniowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu zatrudnieniowego.

Co jeśli koszt szkolenia przekroczy wartość bonu szkoleniowego?

Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty szkolenia, badań lekarskich oraz przejazdu i zakwaterowania do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. W przypadku przekroczenia kwoty określonej w bonie szkoleniowym bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Czy bezrobotny musi potwierdzać pozostawanie w zatrudnieniu po otrzymaniu bonu na zasiedlenie?

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:
 1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o odległości od miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub czasie dojazdu;
 2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o odległości od miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub czasie dojazdu;
 3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu, o których mowa w:
 • pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu;
 • pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Do jakiej wysokości starosta finansuje koszty szkolenia w ramach bonu?

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150  godzin,
  • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150  godzin.

Jak uzyskać bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy przyznaje powiatowy urząd pracy na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Komu może zostać przyznany bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany bezrobotnemu do 30. roku życia, na podstawie umowy, w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał  inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wartość bonu stażowego

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500zł. Premia i maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji.

Wartość bonu zatrudnieniowego

W ramach bonu zatrudnieniowego Powiatowy Urząd Pracy przez okres 12 miesięcy refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Warunkiem otrzymania refundacji jest zawarcie umowy i zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę