FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

FAQ

Jak zarejestrować firmę?

Działalność gospodarczą można zarejestrować w CEIDG zarówno samodzielnie przez Internet, jak i w urzędach miast / gmin, które wykonując swoje obowiązki przyjmują oraz przesyłają do systemu wnioski CEIDG-1.

Zobacz jak możesz złożyć wniosek na stronie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej – są to jednorazowe środki pieniężne skierowane do osób, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać: Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absolwent Klubu Integracji Społecznej.

Otrzymane środki należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i terminem wskazanym w umowie.

Pamiętaj:
Dotowany jest zobowiązany do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:
  • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  • złoży wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
  • naruszy inne warunki umowy cywilno- prawnej, o której mowa powyżej.
Osoba, która chce otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinna złożyć we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności - Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić propozycję zabezpieczenia wnioskowanych środków na wypadek konieczności zwrotu dofinansowania.

Pamiętaj:
Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek o dofinansowanie może zostać uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r.  Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

Od 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo do odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Prawo to przysługuje osobom, które przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły działalności. Zniżka obowiązuje przez 24 miesiące, w kwocie nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które – prowadząc firmę – wykonywałyby działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę