FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

FAQ

Czym są trójstronne umowy szkoleniowe?

Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego na okres co najmniej 6 miesięcy w tracie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu jeżeli został przeprowadzony. Szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W umowach ujęte są w szczególności umiejętności i kwalifikacje wymagane od kandydatów do pracy, które są uwzględniane w programie szkolenia finansowanego przez powiatowy urząd pracy z Funduszu Pracy.

Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej?

Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna,
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

W jaki sposób można ubiegać się o podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej?

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, wniosek zawierający:
 • nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
 • oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 • wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie;
 • wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia;
 • wskazanie liczby uczestników szkolenia.
Wniosek zawierać może także wskazanie preferowanego realizatora szkolenia, terminu i miejsca realizacji. Do wniosku pracodawca dołącza:
 • zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony;
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę