FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

FAQ

Zgłaszanie ofert pracy przez pracodawców

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz zamieścić ogłoszenie o wolnym stanowisku, skorzystaj z tej strony.

Poszukując kandydata na wolne miejsce pracy pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy – właściwego ze względu na jego siedzibę albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Urząd, który przyjmie ofertę bierze na siebie zadania w zakresie upowszechniania tej oferty, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowania zarejestrowanych do pracodawcy.

Zgłaszając ofertę pracodawca może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Taka oferta będzie udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy skieruje do pracy u tego pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Powiatowy urząd pracy może odmówić przyjęcia oferty pracy, jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę