Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

logo rpo
Projekt pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA VI"
Realizowanego w ramach:
Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020
Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty pup
Miejsce realizacji projektu: Powiat biłgorajski
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
 
GRUPA DOCELOWA:
Grupę docelową osoby należące do jednej z poniższych grup:
a) Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup (min. 60% GD):
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
Natomiast osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej będą stanowić max. 20% GD
b) Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat
i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
o niskich kwalifikacjach zamierzający odejść z rolnictwa.
 
 
REKRUTACJA


Rekrutacja będzie prowadzona w ramach zarządzania projektem. Na potrzeby rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna złożona z doradców klienta (pośredników pracy i doradców zawodowych) zatrudnionych w PUP Biłgoraj.
 
Rekrutacja na szkolenia będzie przeprowadzana bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego szkolenia. Weryfikacji będą podlegały osoby, które złożyły kartę na szkolenie do momentu rozpoczęcia prac komisji rekrutacyjnej.
Rekrutacja na staże będzie realizowana na bieżąco, aż do wyczerpania miejsc na podstawie przyjętych wstępnych skierowań i korelacji kandydatów z oczekiwaniami organizatorów staży.
 
Rekrutacja w ramach subsydiowanego zatrudnienia na stanowisko pracy utworzone w ramach wyposażenia/doposażenia zostanie przeprowadzona w trybie rundowym do wyczerpania środków. Decyzja o wyposażeniu/doposażeniu stanowiska pracy nastąpi na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez komisję wniosków przedsiębiorców. Dobór uczestników nastąpi po wstępnej weryfikacji osób bezrobotnych - kandydatów do zatrudnienia w ramach w/w wsparcia.
 
ekrutacja w ramach subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostanie przeprowadzona w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Dobór uczestników nastąpi po wstępnej weryfikacji osób bezrobotnych-kandydatów do zatrudnienia w  ramach  w/w  wsparcia. 
 
Rekrutacja osób do przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gosp. zostanie przeprowadzona w trybie ciągłym. do wyczerpania środków. Decyzja o przyznaniu wsparcia nastąpi na podstawie pozytywniej opinii w/w Komisji. Dobór uczestników nastąpi po wstępnej weryfikacji osób bezrobotnych.
Rekrutacja ostateczna uczestników nastąpi najpóźniej w dniu wydania skierowania lub podpisania umowy. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, zostanie zakwalifikowana kolejna osoba spełniająca kryteria rekrutacyjne. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans K i M oraz zostanie zapewniony równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsce rekrutacji - siedziba urzędu.
Kryteria rekrutacji będą spójne z przyjętymi wskaźnikami i definicją GD.
 
KONTAKT
 
Rekrutacja – doradcy klienta:
Gminy: Biłgoraj, Turobin, Łukowa, Aleksandrów, miasto Biłgoraj: litery A, B, C, Ć, D, E, F - Stanowisko nr 11, telefon – 84-685-00-22
Gminy: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol, Frampol, miasto Biłgoraj: litery G, H, I, J, K, L , Ł, M ,N - Stanowisko nr 12, telefon – 84-685-00-23
Gminy: Józefów, Potok Górny, Obsza, Księżpol, Goraj, miasto Biłgoraj: litery O, P, R, SM, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź - Stanowisko nr 13, telefon – 84-685-00-24
 
KOORDYNATOR PROJEKTU - 84-685-00-11
 
Budżet projektu: 3 395 644,33 zł
Aktualności:
Informujemy, iż wsparcie w ramach projektu jest udzielane przez pośredników pracy i doradców zawodowcach w sposób ciągły w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie tutejszego urzędu: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj

Ogłoszenie z dnia 5.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze z dnia 16.06.2020r.
Załączniki
zKlauzula informacyjna RPO VI wg wzoru.doc (doc, 236 KB)
zKlauzula informacyjna dla uczestnika projektu RPO VI.doc (doc, 108 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę