Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 11.08.2014 r. - 30.06.2015 r.

PROJEKT

"KOMPETENTNA KADRA"
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
11.08.2014 r. - 30.06.2015 r.

CELE PROJEKTU:

Celem ogólnym jest aktualizacja i/lub podniesienie jakości usług rynku pracy świadczonych przez 12 pracowników publicznych służb zatrudnienia zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju do 30.06.2015 r.

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU:

Wszyscy uczestnicy projektu będą pracownikami zatrudnionymi w PUP na stanowiskach kluczowych, a objęcie ich wsparciem przyczynia się częściowo do osiągnięcia efektu na poziomie regionalnym i krajowym.

W ramach projektu pracownicy kluczowi podejmą szereg działań w celu zwiększenia zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy m.in. poprzez zwiększenie dostępu do świadczonych usług, zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, czy też prowadzenie badań i analiz rynku pracy oraz jakości świadczonych usług.

Realizowane działania dadzą możliwość wypracowania skutecznych metod i procedur postępowania. Zdobyte doświadczenie będzie przydatne w działaniach związanych z pozyskiwaniem kolejnych środków z EFS i prawidłowym ich wydatkowaniem.

BUDŻET PROJEKTU:
2014 r. – 47 947,50 zł
2015 r. – 56 459,00 zł
Ogółem: 104 406,50 zł 
w tym 88 745,53 zł - dofinansowanie ogółem z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
15 660,97 zł - wkład własny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę