Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 01.03.2012 r. - 31.08.2012 r.

PROJEKT
"RAZEM – znaczy więcej!"
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
Gmina Frampol

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
01.03.2012 r. - 31.08.2012 r. 

 


 

CELE PROJEKTU:
Celem ogólnym przywrócenie ról społecznych i zwiększenie poziomu integracji u 12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn z grona osób zamieszkujących n terenie gminy Frampol do 31.08.2012 r.

Cel ten zrealizowany będzie poprzez 5 celów szczegółowych:
1.Wzrost umiejętności psychospołecznych.
2. Wzrost samooceny i/lub motywacji do zmiany.
3. Wzrost poczucia własnej wartości i/lub wiary we własne możliwości.
4. Podniesienie lub uzyskanie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniu „Tworzenie budżetu rodzinnego" 
5. Zmiana postrzegania uczestników projektu przez lokalną społeczność Gminy Frampol.

ADRESACI PROJEKTU: 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne w wieku 15-64 lata, zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Frampol, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) są osobami zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju jako osoby długotrwale bezrobotne i jednocześnie korzystają z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
b) są osobami zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju jako osoby długotrwale bezrobotne i nie korzystają z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
c) są osobami zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju w okresie do 12 miesięcy jako osoby bezrobotne i korzystają z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Priorytetowo będą traktowane:
a) osoby w wieku 15-24 lata – wymóg uczestnictwa 10% osób we wskazanym przedziale wiekowym
b) parytet płci: 7 kobiet, 5 mężczyzn 

3. Kryteria merytoryczne wraz z punktacją:
a) osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju jako długotrwale bezrobotne i jednocześnie korzystające z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 5 pkt.,
b) osoby, które na etapie rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym wykażą się odpowiednią motywacją do zmiany swojej niekorzystnej sytuacji – 3 pkt.,
c) osoby opiekujące się osobą zależną (dzieckiem do lat 7oraz osobą chorą lub starszą wymagającą stałej opieki) -1 pkt.


PROPONOWANE WSPARCIE:
1. – Warsztaty rozwoju osobowości i działania motywacyjne.
2. – Wsparcie psychologiczne.
3. – Szkolenie z zakresu „Zarządzanie budżetem domowym"
4. - Festyn integracyjny

BUDŻET PROJEKTU:
49 531,68 zł 
Projekt w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%) 

OSOBA DO KONTAKTU:
Artur Proć
Tel. (084) 685 00 15
pok. 107
e-mail: efs@pupbilgoraj.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę