Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 01.06.2008r. - 31.08.2009r.

 

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU "PRACA DLA WSZYSTKICH"

Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pacy Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRACA DLA WSZYSTKICH

Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pacy Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt adresowany jest do osób pozostających bez pracy i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, w szczególności do:

* osób po 45 roku życia (kobiety i mężczyźni),
* kobiet (niezależnie od wieku),
* osób niepełnosprawnych (kobiety i mężczyźni niezależnie od wieku). 
Liczba uczestników projektu 117 osób.
 

CELE PROJEKTU

Celem głównym jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy co przyczyni się do podjęcia trwałego zatrudnienia przez beneficjentów pomocy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

· Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności beneficjentów ostatecznych poprzez realizację poszczególnych form wsparcia;
· Przełamanie barier subiektywnych i obiektywnych, mogących sprawić trudności w wejściu na otwarty rynek pracy i utrzymaniu się na nim;
· Zwiększony dostęp osób objętych programem do miejsc zatrudnienia na lokalnym rynku pracy;
· Diagnozowanie problemów mentalno – społecznych i zastosowanie odpowiedniego wsparcia psychologicznego;
· Diagnozowanie potrzeb zawodowych i edukacyjnych beneficjentów ostatecznych i zaproponowanie odpowiednich form wsparcia, które pozwolą na podniesienie, zmianę lub nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności;
· Zwiększenie mobilności zawodowej beneficjentów pomocy poprzez refundację kosztów dojazdów na zaproponowane formy wsparcia;
· Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
· Zachowanie zasady równości szans.
 

PROPONOWANE WSPARCIE:

· pośrednictwo pracy,
· pomoc doradcy zawodowego,
· szkolenia grupowe,
· szkolenia indywidualne,
· szkolenia pomostowe, 
· staże,
· praktyki zawodowe.

Miejsce realizacji projektu: powiat biłgorajski

Okres realizacji projektu: 1 czerwiec 2008r. – 31 sierpień 2009r.
 

REZULTATY PROJEKTU

Rezultaty twarde:

· przeszkolenie min. 45 osób;
· skierowanie na staż 15 0sób;
· skierowanie na praktykę zawodową 51 osób;
· przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych;
· przeprowadzenie 2 szkoleń indywidualnych;
· przeprowadzenie 4 szkoleń pomostowych (po podjęciu zatrudnienia);
· przeprowadzenie min. 8 jednodniowych warsztatów tematycznych;
· podwyższenie, zmiana lub zdobycie nowych kwalifikacji przez min. 60 osób;
· wydanie min. 100 zaświadczeń/ certyfikatów/dyplomów;
· procent osób, które uznają zastosowane wsparcie za adekwatne do swoich potrzeb – 70% ogólnej liczby uczestników ;
· podjęcie zatrudnienia w przeciągu 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie – 40% ogólnej liczby uczestników.

Rezultaty miękkie to przede wszystkim zwiększenie zdolności interpersonalnych oraz motywacji do poszukiwania pracy, a także zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu.
 

BUDŻET PROJEKTU

510 837,65 PLN - 2008r.
468 857,32 PLN - 2009r.
979 694,97 PLN - dofinanowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę