Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 01.09.2010r. - 31.08.2011r.

PROJEKT
"KADRA NA SZÓSTKĘ"
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
01.09.2010r. - 31.08.2011r. 

CELE PROJEKTU:
"Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju na terenie powiatu biłgorajskiego". 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:
- zatrudnienie 3 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego; 
- upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez zwiększenie dostępności usług oraz wzbogacanie form i metod pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na terenie powiatu biłgorajskiego; 
- uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu kluczowego dzięki szkoleniom indywidualnym; 
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU:
Wzrost jakości świadczonych usług rynku pracy w zakresie:
- pośrednictwa pracy,
- poradnictwa zawodowego,
- organizacji szkoleń,
- pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

BUDŻET PROJEKTU:
2010r. - 46 571,46 zł
2011r. - 127 196,54 zł
Ogółem: 173 768,00 zł w tym 147 702,85 zł - dofinansowanie ogółem z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 26 065,15 zł - wkład własny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę