Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 01.05.2011 r. - 30.04.2013 r.

„Profesjonalna Kadra"

 

PROJEKT
"PROFESJONALNA KADRA"
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
01.05.2011 r. - 30.04.2013 r. 
CELE PROJEKTU:
Celem ogólnym jest zwiększenie dostępności i jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju do 30.04.2013 r.
Cel ten zrealizowany będzie poprzez 4 cele szczegółowe:
1. Upowszechnianie i wzrost jakości usług pośrednictwa pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia o 3 pośredników pracy (3K)
2. Upowszechnianie i wzrost jakości usług doradztwa zawodowego poprzez zwiększenie zatrudnienia o 2 doradców zawodowych (min. 1 kobieta)
3. Uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu poprzez szkolenia indywidualne.
4. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, podniesienie samooceny i motywacji pracowników kluczowych.

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU:
Wzrost jakości świadczonych usług rynku pracy w zakresie:
- pośrednictwa pracy,
- poradnictwa zawodowego,
- organizacji szkoleń,
- pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

BUDŻET PROJEKTU:
2011 r. – 95 230,84 zł
2012 r. – 230 638,76 zł
2013 r. – 93 687,87 zł
Ogółem: 419 557,47 zł 
w tym 356 623,85 zł - dofinansowanie ogółem z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
62 933,62 zł - wkład własny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę