Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, iż otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację PROGRAMU SPECJALNEGO skierowanego do bezrobotnych kobiet „A ja jestem kobieta pracująca"

CZAS REALIZACJI:   14.03.2013r. – 14.12.2013r. 

BUDŻET: 381 580,-zł

CEL PROGRAMU:

Aktywizacja zawodowa 20 kobiet życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju jako osoby bezrobotne, mająca na celu umożliwienie zdobycia osobom z tej grupy bezrobotnych wiedzy z zakresu funkcjonowania na rynku pracy, wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych, wyposażenie w wiedzę niezbędną do utrzymania zatrudnienia, zwiększenie mobilności,  doprowadzenie do zatrudnienia oraz wsparcie i rozwój postaw przedsiębiorczych.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem objętych zostanie 20 kobiet, wobec których zastosowane dotychczas formy pomocy nie przyniosły efektu w postaci zatrudnienia, w tym:

- co najmniej 50 % kobiet z terenów wiejskich;

- 20 % kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia;

- 20% kobiet długotrwale bezrobotnych;

- 20% kobiet z wykształceniem wyższym.

 

KRYTERIA DOBORU UCZESTNIKÓW PROGRAMU SPECJALNEGO:

Na podstawie przeprowadzonej analizy lokalnego rynku pracy programem specjalnym pn. „A ja jestem kobieta pracująca" objętych zostanie 20 kobiet, zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Wybór tej grupy jest podyktowany jej wysokim udziałem procentowym w ogólnej liczbie bezrobotnych, jak również pogarszająca się sytuacja związana z aktywnością zawodową kobiet  na lokalnym rynku pracy-

w szczególności tych, które po urodzeniu dzieci nie podjęły zatrudnienia.

Z uwagi na zróżnicowanie problemów kobiet oraz wcześniejsze doświadczenia urzędu w realizacji zadań głównym kryterium dostępu do udziału w programie określono płeć. Zastosowano też dodatkowe kryteria tj: czas pozostawania bez pracy (długotrwałe bezrobocie), brak zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  wykształcenie czy miejsce zamieszkania.

Ponieważ jednak z praktyki wynika, że często nawet złożoność cech kwalifikujących do ujęcia zgodnie z zapisem ustawowym do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy nie musi wiązać się z problemami związanymi z pozostawaniem bez pracy czy jej znalezieniem nie ujęto dodatkowych kryteriów do całej grupy uczestniczek programu.

W ocenie urzędu wskazana grupa wymaga zastosowania kompleksowych działań wynikających z ustawy, poszerzonych o niestandardowe działania w postaci specyficznych elementów wspierających zatrudnienie zaplanowanych w programie specjalnym m.in.

z uwagi na fakt, iż w przypadku tych osób dotychczas zastosowane usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły oczekiwanych efektów w postaci pozyskania stałego miejsca pracy.

 

DZIAŁANIA:

 

W ramach programu dla uczestników zostało zaplanowane kompleksowe wsparcie

w postaci usług i instrumentów rynku pracy połączone ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie, które odzwierciedla potrzeby i eliminuje bariery uczestników wynikające z przeprowadzonej analizy lokalnego rynku pracy. Działania określone

w programie mają na celu w sposób wysokojakościowy i efektywny doprowadzić

do zatrudnienia i samo zatrudnienia wszystkich 20 kobiet objętych  programem,

co zapewni osiągnięcie 100 % efektywność programu.

Realizacja programu rozpoczyna się od objęcia 20 kobiet usługą poradnictwa zawodowego w postaci: porady indywidualnej połączonej z objęciem Indywidualnym Planem Działania ( 20 osób x 2 godz.).

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym będą miały na celu zdiagnozowanie sytuacji osobistej i zawodowej uczestniczek programu, ustalenie możliwości udzielenia wsparcia i pomocy ze strony urzędu. Szczegółowa analiza sytuacji kobiet, diagnoza dotychczasowych niepowodzeń w poszukiwaniu zatrudnienia, określenie barier utrudniających funkcjonowanie czy powrót na rynek pracy będą stanowiły dla uczestniczek programu podstawę do budowania i realizacji drogi zawodowej. Wszystkie panie zostaną  objęte Indywidualnym Planem Działania celem wspólnego zaplanowania zadań (zarówno dla urzędu, jak również do samodzielnej realizacji przez bezrobotne), których realizacja

w określonym czasie skutkować będzie podjęciem pracy lub rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Następny etap programu przewiduje 3 ścieżki aktywizacji dla poszczególnych grup uczestników wyłonionych przez pośrednika pracy i doradcę zawodowego podczas rozmów

i porad indywidualnych.

 

Ścieżka I             
Na kompleksowość wsparcia dla 5 kobiet, które otrzymają dotacje w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wpłynie udział

w zajęciach aktywizacyjnych pn. „Przedsiębiorczość", szkoleniu pn. „Biznes

w pigułce", objęcie usługą wizerunkową, udzielenie wsparcia początkowego nowo powstałym firmom oraz wsparcia startowego.

1. Zajęcia aktywizacyjne „Przedsiębiorczość" (4 godziny, 1 grupa x 10 osób).

Celem zajęć jest pomoc w odkrywaniu potencjału zawodowego potrzebnego

w prowadzeniu samodzielnej firmy oraz poznanie plusów i minusów pracy

na własny rachunek. Dzięki badaniu „Testem Przedsiębiorcy" i „Kwestionariuszem Gotowości do Zmian" uczestniczki poznają swoje mocne strony przydatne przy zakładaniu i prowadzeniu firmy. Ponadto na spotkaniu będzie wyświetlony film pt. „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?", który zobrazuje proces odkrywania cech przedsiębiorczych. Uczestniczki poprzez zorganizowanie ćwiczenia „Schron" będą miały okazję zaprezentować siebie oraz swój pomysł na biznes. Dodatkowo każda

 z pań w tej ścieżce działań zostanie objęta Kwestionariuszem Uzdolnień Przedsiębiorczych, celem zdiagnozowania predyspozycji osobowościowych

 i umiejętności zawodowych niezbędnych do prowadzenia własnej firmy.

2. Szkolenie „Biznes w pigułce" (30 godzin, 1 grupa x 10 osób, 5 dni).

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestniczki programu wiedzy teoretycznej

i praktycznej z zakresu: podstaw prawa, rejestracji firmy, sprzedaży, marketingu, księgowości. Program szkolenia obejmie następujące tematy:

- Tworzenie planu przedsięwzięcia;

- Podstawy prawne działalności gospodarczej;

- Zarządzanie firmą;

- Marketing i promocja w małej firmie;

- Finanse w małej firmie.

3. Usługa wizerunkowa „Wizerunek nowoczesnej/ego bizneswoman/ biznesmana" (5osób).

Usługa fryzjersko-kosmetyczna, którą zostaną objęte uczestniczki ścieżki I ma na celu wzmocnienie samooceny, wskazania na istotne aspekty zawiązane

z dobrym wyglądem - dostosowanym do osobowości, ale również wykonywanej pracy. Niezwykle istotne jest kreowanie własnego wizerunku przez kobiety rozpoczynające prowadzenie własnej firmy. Wizerunek jest pewnego rodzaju autoprezentacją, dialogiem z otoczeniem. W kontaktach interpersonalnych bardzo ważny jest efekt pierwszego wrażenia, którego nie można powtórzyć, dlatego warto dobrze się przygotować, aby zostawić po sobie dobre wrażenie. Najczęściej pierwsza ocena drugiego człowieka dotyczy stylu i wyglądu. Dość szybko zapomina się słowa,

a pamięta się wrażenie jakie wywarł na nas drugi człowiek. Dobrze dobrana fryzura, zadbana cera i dłonie i schludny, czysty strój to podstawa do dobrej oceny-

w szczególności dla kobiet. Poprzez pakiet panie otrzymają wskazówki jak dbać

o swój wygląd, a specjaliści zaproponują zmianę fryzury i  potrzebne zabiegi pielęgnacyjne.

4. Przyznanie 5 bezrobotnym kobietom dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (5 x 20.000 zł).

5. Wsparcie początkowe, tj. refundacja w okresie 3 pierwszych miesięcy kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(5 osób x 500zł x 3 m-ce).

Wsparcie powyższe dla uczestniczek programu stanowić będzie pomoc de mimimis

 i refundacji podlegać będą: koszty obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, wynajmu lokalu pod prowadzenie działalności gospodarczej, działań związanych

z promocją nowej firmy lub kosztów usług księgowych.

Ścieżka II

Działania przewidziane w tej ścieżce dotyczą aktywizacji 10 kobiet, które zostaną skierowane do pracy na utworzone miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, będących wynikiem nawiązanej

z pracodawcami współpracy i przyznania im na ten cel środków finansowych

(10 x 20.000 zł). Realizacja działań przewiduje udział w zajęciach aktywizacyjnych, warsztatach, szkoleniu, usługę wizerunkową, skierowanie do pracy oraz wsparcie startowe. Na wachlarz działań wspierających oprócz usług doradczych składać się będą:

 

1. Zajęcia aktywizacyjne „Autoprezentacja" (4 godziny, 1 grupa x 15 osób).

Celem zajęć będzie wzmocnienie samooceny uczestniczek programu, poznanie mocnych i słabych stron, przygotowanie do właściwej prezentacji swojej osoby podczas kontaktów z pracodawcami. Zajęcia mają ukazać umiejętności komunikacyjne kobiet oraz stworzyć ich pozytywny wizerunek zawodowy.

W trakcie spotkania szczegółowo przedstawiony będzie proces autoprezentacji. Ponadto każda z uczestniczek będzie mogła sprawdzić własny styl komunikacji. Spotkanie wzbogaci projekcja filmu pt.: „Autoprezentacja – mowa ciała w praktyce". Uczestniczki uzyskają wskazówki odnośnie tego, jak dobrze zaprezentować swoją osobę podczas rozmowy z pracodawcą. Praca w grupie da możliwość wykorzystania doświadczeń, konfrontacji, budowania więzi społecznych, których często brakuje kobietom zajętym obowiązkami rodzinnymi i domowymi.

 

2. Warsztaty „Mój pierwszy dzień w pracy" na temat adaptacji i integracji

w miejscu pracy, w ramach którego odbędzie się spotkanie z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawi prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

w oparciu o Kodeks Pracy. (4 godziny, 1 grupa x 10 osób)

 

Celem warsztatu będzie wyposażenie uczestniczek w wiedzę dotyczącą zasad kontaktów interpersonalnych z pracodawcą, savoir- vivre i etyki zawodowej, przybliżenie elementów mających wpływ na postrzeganie nowego pracownika

i nawiązywania relacji pracowniczych. Dodatkowo uczestniczki będą miały możliwość zdobycia wiedzy z zakresu prawa pracy- w szczególności dotyczącej praw

i obowiązków pracownika i pracodawcy, co w przyszłości może wpłynąć

na uniknięcie problemów i trudnych sytuacji zawodowych.

3. Usługa wizerunkowa „Wizerunek pracownika" (10osób).

 

Usługa fryzjersko-kosmetyczna, którą zostaną objęte uczestniczki ścieżki II ma na celu wzmocnienie samooceny, wskazania na istotne aspekty zawiązane z dobrym wyglądem- dostosowanym do osobowości, ale również pracą o którą się staramy czy wykonujemy. Wizerunek jest pewnego rodzaju autoprezentacją, dialogiem z otoczeniem. Dobrze dobrana fryzura, zadbana cera i dłonie i schludny, czysty strój to podstawa do pozostawienia po sobie dobrego wrażenia. Poprzez pakiet zabiegów uczestniczki otrzymają wskazówki jak dbać o swój wygląd, a specjaliści zaproponują zmianę fryzury i  odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne.

 

4. Szkolenie pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna".

(15 godzin, 3 dni ,1 grupa x 10 osób).

 

Powyższe szkolenie zostało ujęte w programie w odpowiedzi na zgłoszone przez pracodawców oraz potwierdzone przez uczestników programu zapotrzebowanie

na uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pomocy medycznej. Celem szkolenia jest nabycie lub poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez kobiety zamierzające podjąć zatrudnienie.

 

Program szkolenia obejmie omówienie zagadnień teoretycznych tj:

              Zasady udzielania pierwszej pomocy.

              Reanimacja krążeniowo – oddechowa dorosłego i dziecka.

              Postępowanie z poszkodowanym w wypadku samochodowym.

              Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, krwotoki, złamania, ciało obce w ranie.

              Zadławienia u dzieci i dorosłych.

              Uszkodzenie klatki piersiowej i brzucha.

              Ułożenie poszkodowanego-pozycja boczna bezpieczna.

              Utrata przytomności, omdlenia.

              Oparzenia termiczne i chemiczne.

              Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

              Apteczka pierwszej pomocy.

Zajęcia praktyczne obejmą: organizację miejsca wypadku, wzywanie pomocy oraz resuscytację krążeniowo – oddechową.

 

6. Skierowanie do pracy 10 bezrobotnych kobiet na stanowiska, które zostały utworzone w ramach przyznanych pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

 

7. Wsparcie startowe dla 10 osób (10 osób x 244 zł.).

 

Zastosowanie tego elementu uzasadnione jest oczekiwaniami zarejestrowanych kobiet, które często wskazują brak środków finansowych z przeznaczeniem  przede wszystkim na:

- dojazd do miejsca wykonywania pracy w pierwszym okresie zatrudnienia. Wynagrodzenie najczęściej wypłacane jest za przepracowany miesiąc, zatem pracownicy zmuszeni są do pożyczania środków na dojazd.

- zakup odzieży/ butów ( zakup odzieży do pracy - ale nie roboczej), która pozwoli „poczuć się lepiej");

-  opłacenie pobytu dziecka w placówce opiekuńczej.

 

 

Zatem przyznanie tego rodzaju wsparcia ma na celu zwiększenie mobilności i szans na dotarcie do miejsca pracy, wpływ na zmianę wizerunku czy częściowe uniezależnienie od obowiązków rodzinnych.

 

Wsparcie zostanie wypłacone uczestniczkom po złożeniu wniosku na podany nr konta bankowego. Urząd nie będzie rozliczał uczestniczek z wydatkowania przyznanego wsparcia.

           Ponieważ wsparcie to ma formę dochodu uczestniczkom zostaną wydane PIT.

 

Ścieżka III

Działania przewidziane w tej ścieżce dotyczą aktywizacji 5 kobiet, które zostaną skierowane do pracy w ramach robót publicznych na podstawie umów zawartych przez powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z wójtami 3 jednostek samorządowych powiatu biłgorajskiego. Realizacja działań przewiduje udział w zajęciach aktywizacyjnych, warsztatach, szkoleniu, usługę wizerunkową, skierowanie do pracy oraz wsparcie startowe. Na wachlarz działań wspierających oprócz usług doradczych składać się będą:

 

1. Zajęcia aktywizacyjne „Autoprezentacja" (4 godziny, 1 grupa x 15 osób).

Celem zajęć będzie wzmocnienie samooceny uczestniczek programu, poznanie mocnych i słabych stron, przygotowanie do właściwej prezentacji swojej osoby podczas kontaktów z pracodawcami. Zajęcia mają ukazać umiejętności komunikacyjne kobiet oraz stworzyć ich pozytywny wizerunek zawodowy.

W trakcie spotkania szczegółowo przedstawiony będzie proces autoprezentacji. Ponadto każda z uczestniczek będzie mogła sprawdzić własny styl komunikacji. Spotkanie wzbogaci projekcja filmu pt.: „Autoprezentacja – mowa ciała w praktyce". Uczestniczki uzyskają wskazówki odnośnie tego, jak dobrze zaprezentować swoją osobę podczas rozmowy z pracodawcą. Praca w grupie da możliwość wykorzystania doświadczeń, konfrontacji, budowania więzi społecznych, których często brakuje kobietom zajętym obowiązkami rodzinnymi i domowymi.

 

2. Warsztaty „Mój pierwszy dzień w pracy" na temat adaptacji i integracji

w miejscu pracy, w ramach którego odbędzie się spotkanie z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawi prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

w oparciu o Kodeks Pracy. (4 godziny, 1 grupa x 5 osób)

 

Celem warsztatu będzie wyposażenie uczestniczek w wiedzę dotyczącą zasad kontaktów interpersonalnych z pracodawcą, savoir- vivre i etyki zawodowej, przybliżenie elementów mających wpływ na postrzeganie nowego pracownika

i nawiązywania relacji pracowniczych. Dodatkowo uczestniczki będą miały możliwość zdobycia wiedzy z zakresu prawa pracy- w szczególności dotyczącej praw

i obowiązków pracownika i pracodawcy, co w przyszłości może wpłynąć

na uniknięcie problemów i trudnych sytuacji zawodowych.

3. Szkolenie pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna".

(15 godzin, 3 dni ,1 grupa x 5 osób).

 

Powyższe szkolenie zostało ujęte w programie w odpowiedzi na zgłoszone przez pracodawców oraz potwierdzone przez uczestników programu zapotrzebowanie

na uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pomocy medycznej. Celem szkolenia jest nabycie lub poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez kobiety zamierzające podjąć zatrudnienie.

 

Program szkolenia obejmie omówienie zagadnień teoretycznych tj:

              Zasady udzielania pierwszej pomocy.

              Reanimacja krążeniowo – oddechowa dorosłego i dziecka.

              Postępowanie z poszkodowanym w wypadku samochodowym.

              Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, krwotoki, złamania, ciało obce w ranie.

              Zadławienia u dzieci i dorosłych.

              Uszkodzenie klatki piersiowej i brzucha.

              Ułożenie poszkodowanego-pozycja boczna bezpieczna.

              Utrata przytomności, omdlenia.

              Oparzenia termiczne i chemiczne.

              Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

              Apteczka pierwszej pomocy.

Zajęcia praktyczne obejmą: organizację miejsca wypadku, wzywanie pomocy oraz resuscytację krążeniowo – oddechową.

 

4. Usługa wizerunkowa „Wizerunek pracownika" (5 osób).

 

Usługa fryzjersko-kosmetyczna, którą zostaną objęte uczestniczki ścieżki III ma na celu wzmocnienie samooceny, wskazania na istotne aspekty zawiązane z dobrym wyglądem- dostosowanym do osobowości, ale również pracą o którą się staramy czy wykonujemy. Wizerunek jest pewnego rodzaju autoprezentacją, dialogiem

z otoczeniem. Dobrze dobrana fryzura, zadbana cera i dłonie i schludny, czysty strój to podstawa do pozostawienia po sobie dobrego wrażenia- co jest szczególnie ważne dla kobiet. Poprzez pakiet zabiegów uczestniczki otrzymają wskazówki jak dbać o swój wygląd, a specjaliści zaproponują zmianę fryzury i  odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne.

 

5. Skierowanie 5 bezrobotnych kobiet do pracy w ramach robót publicznych.

 

6. Wsparcie startowe dla 5 osób (5 osób x 244 zł.).

 

Zastosowanie tego elementu uzasadnione jest oczekiwaniami zarejestrowanych kobiet, które często wskazują brak środków finansowych z przeznaczeniem  przede wszystkim na:

- dojazd do miejsca wykonywania pracy w pierwszym okresie zatrudnienia. Wynagrodzenie najczęściej wypłacane jest za przepracowany miesiąc, zatem pracownicy zmuszeni są do pożyczania środków na dojazd.

- zakup odzieży/ butów( zakup odzieży do pracy - ale nie roboczej), która pozwoli „poczuć się lepiej");

- opłacenie pobytu dziecka w placówce opiekuńczej.

 

Zatem przyznanie tego rodzaju wsparcia ma na celu zwiększenie mobilności i szans na dotarcie do miejsca pracy, wpływ na zmianę wizerunku czy częściowe uniezależnienie od obowiązków rodzinnych.

 

Wsparcie zostanie wypłacone uczestniczkom po złożeniu wniosku na podany nr konta bankowego. Urząd nie będzie rozliczał uczestniczek z wydatkowania przyznanego wsparcia.

           Ponieważ wsparcie to ma formę dochodu uczestniczkom zostaną wydane PIT.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę