Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Poddziałanie 6.1.2 POKL Termin realizacji: 01.05.2013 r. - 31.12.2013 r.

PROJEKT pn. "PROFESJONALNA KADRA II"
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
01.05.2013 r. - 31.12.2013 r. 

 

CELE PROJEKTU:
Celem ogólnym jest zwiększenie dostępności i jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju do 31.12.2013 r.
Cel ten zrealizowany będzie poprzez 4 cele szczegółowe:
1. Upowszechnianie i wzrost jakości usług pośrednictwa pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia o 3 pośredników pracy
2. Upowszechnianie i wzrost jakości usług doradztwa zawodowego poprzez zwiększenie zatrudnienia o 2 doradców zawodowych
3. Uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu zatrudnionego w ramach projektu poprzez szkolenia indywidualne do 31.12.2013 r..


ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU:
Wzrost jakości świadczonych usług rynku pracy w zakresie:
- pośrednictwa pracy,
- poradnictwa zawodowego,

 

BUDŻET PROJEKTU:

Ogółem: 131 280,00 zł w tym 111 588,00 zł - dofinansowanie ogółem z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 19 692,00 zł - wkład własny.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę