Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

REALIZOWANY W RAMACH: OSI PRIORYTETOWEJ 9 RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020; PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY PUP

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2015 r.-31.03.2016 r.

 

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 90 osób (45K i 45M) z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania, staży, szkoleń oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.03.2016r. spośród 95 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach) oraz osób odchodzących z rolnictwa. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych nr 1 i nr 2 Priorytetu inwestycyjnego 8i poprzez zagwarantowanie zatrudnienia uczestników projektu na poziomie wymaganym w kryterium formalno-specyficznym nr 2 pkt. "a" (osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne) i pkt. "c" (osoby zamierzające odejść z rolnictwa). Ponadto Wnioskodawca gwarantuje zatrudnienie kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach po zakończeniu udziału w projekcie na poziomie min 45%.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową projektu stanowi 95 osób (48 kobiet i 47 mężczyzn) bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego, należące do jednej z grup:

1. Osoby długotrwale bezrobotne - min. 60 osób (31 kobiet i 29 mężczyzn).

2. Osoby o niskich kwalifikacjach - min. 74 osoby.

3. Osoby w wieku 50 lat i więcej - 29 osób.

4. Osoby z niepełnosprawnościami - 8 osób.

5. Osoby odchodzące z rolnictwa - 4 osoby.

6. Kobiety - min. 48 osób. Udział kobiet i mężczyzn wynika z analizy problemów. Wśród osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej udział kobiet na koniec 2014 r. z określonym I lub II profilem pomocy kształtował się na poziomie 50,32%.

 

Z diagnozy wśród potencjalnej grupy zawodowej prowadzonej od początku roku wynikają zaproponowane formy wsparcia. Wnioskodawca, zdiagnozował potrzebę realizacji szkoleń zawodowych z podziałem na płeć: 1 szkolenie grupowe dla kobiet (14 osób), 3 szkolenia grupowe dla mężczyzn (16 osób) oraz 5 szkoleń indywidualnych dla mężczyzn. Taki podział jest wynikiem złożonych kart na szkolenie przez osoby bezrobotne. Ilość kobiet uczestniczących w stażu zaplanowano na poziomie 100% tj. wszystkie staże będą skierowane dla kobiet. Jest to wynikiem ogólnie gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy i dużego zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet. Subsydiowane zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy zostanie skierowane do minimum 9 kobiet i maksymalnie 26 mężczyzn. Taki podział wynika z analizy zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet i mężczyzn oraz wniosków składanych przez pracodawców na konkretne stanowiska pracy, jednak PUP zastrzega sobie możliwość wzrostu liczby kobiet kosztem liczby mężczyzn w ramach doposażenia stanowiska pracy.

Wszyscy uczestnicy przed skierowaniem na szkolenia, na staż lub subsydiowane zatrudnienie będą objęci następującymi formami wsparcia: Indywidualny Plan Działania (opracowany przez PUP w ramach podstawowej aktywizacji lub na etapie kwalifikowania do projektu dla osób, które IPD nie mają opracowanego), pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.

W wyniku pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, świadczonego przez PUP, istnieje stwierdzona potrzeba wsparcia w postaci w/w form, szczególnie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kierowanych na szkolenia, staże lub subsydiowane zatrudnienie zostaną zapewnione warunki, które pozwolą im uczestniczyć w określonych w IPD formach wsparcia.

 

Działania kosztowe:

- staże 35 os.

- szkolenia zawodowe 35 os.

- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych – 35 os.

 

BUDŻET PROJEKTU: 910 706,10 zł

 

Efektywność zatrudnieniowa:

Osoby bezrobotne – 45%

Osoby długotrwale bezrobotne 28%

Osoby niepełnosprawne – 19%

Dotyczy archiwizacji dokumentacji projektu
Informujemy, że w dniu 14.02.2018 r. nastąpiło złożenie do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące w/w projektu.
W związku z powyższym podmioty zaangażowane do realizacji projektu, jako pracodawcy / przedsiębiorcy / wykonawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31.12.2019 r. tj. do dnia 31.12.2021 r. chyba, że mają zastosowanie przepisy dotyczące pomocy de minimis (dotyczy osób bezrobotnych, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - 10 lat podatkowych od dnia przyznania pomocy).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę