Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

REALIZOWANY W RAMACH: OSI PRIORYTETOWEJ 9 RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020; PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY PUP

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2015 r.-31.03.2016 r.

 

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 90 osób (45K i 45M) z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania, staży, szkoleń oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.03.2016r. spośród 95 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach) oraz osób odchodzących z rolnictwa. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych nr 1 i nr 2 Priorytetu inwestycyjnego 8i poprzez zagwarantowanie zatrudnienia uczestników projektu na poziomie wymaganym w kryterium formalno-specyficznym nr 2 pkt. "a" (osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne) i pkt. "c" (osoby zamierzające odejść z rolnictwa). Ponadto Wnioskodawca gwarantuje zatrudnienie kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach po zakończeniu udziału w projekcie na poziomie min 45%.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową projektu stanowi 95 osób (48 kobiet i 47 mężczyzn) bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego, należące do jednej z grup:

1. Osoby długotrwale bezrobotne - min. 60 osób (31 kobiet i 29 mężczyzn).

2. Osoby o niskich kwalifikacjach - min. 74 osoby.

3. Osoby w wieku 50 lat i więcej - 29 osób.

4. Osoby z niepełnosprawnościami - 8 osób.

5. Osoby odchodzące z rolnictwa - 4 osoby.

6. Kobiety - min. 48 osób. Udział kobiet i mężczyzn wynika z analizy problemów. Wśród osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej udział kobiet na koniec 2014 r. z określonym I lub II profilem pomocy kształtował się na poziomie 50,32%.

 

Z diagnozy wśród potencjalnej grupy zawodowej prowadzonej od początku roku wynikają zaproponowane formy wsparcia. Wnioskodawca, zdiagnozował potrzebę realizacji szkoleń zawodowych z podziałem na płeć: 1 szkolenie grupowe dla kobiet (14 osób), 3 szkolenia grupowe dla mężczyzn (16 osób) oraz 5 szkoleń indywidualnych dla mężczyzn. Taki podział jest wynikiem złożonych kart na szkolenie przez osoby bezrobotne. Ilość kobiet uczestniczących w stażu zaplanowano na poziomie 100% tj. wszystkie staże będą skierowane dla kobiet. Jest to wynikiem ogólnie gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy i dużego zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet. Subsydiowane zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy zostanie skierowane do minimum 9 kobiet i maksymalnie 26 mężczyzn. Taki podział wynika z analizy zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet i mężczyzn oraz wniosków składanych przez pracodawców na konkretne stanowiska pracy, jednak PUP zastrzega sobie możliwość wzrostu liczby kobiet kosztem liczby mężczyzn w ramach doposażenia stanowiska pracy.

Wszyscy uczestnicy przed skierowaniem na szkolenia, na staż lub subsydiowane zatrudnienie będą objęci następującymi formami wsparcia: Indywidualny Plan Działania (opracowany przez PUP w ramach podstawowej aktywizacji lub na etapie kwalifikowania do projektu dla osób, które IPD nie mają opracowanego), pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.

W wyniku pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, świadczonego przez PUP, istnieje stwierdzona potrzeba wsparcia w postaci w/w form, szczególnie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kierowanych na szkolenia, staże lub subsydiowane zatrudnienie zostaną zapewnione warunki, które pozwolą im uczestniczyć w określonych w IPD formach wsparcia.

 

Działania kosztowe:

- staże 35 os.

- szkolenia zawodowe 35 os.

- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych – 35 os.

 

BUDŻET PROJEKTU: 910 706,10 zł

 

Efektywność zatrudnieniowa:

Osoby bezrobotne – 45%

Osoby długotrwale bezrobotne 28%

Osoby niepełnosprawne – 19%

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę