Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron


PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW

DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY PUP

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA II" 

REALIZOWANY W RAMACH:

OSI PRIORYTETOWEJ 9 RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020;

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

 

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 145 (73K i 72M) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.12.2016r. spośród 152 osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób po 50 roku życia, osób z niskimi kwalifikacjami) oraz osób odchodzących z rolnictwa.

 

Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych nr 1 i nr 2 Priorytetu inwestycyjnego 8i poprzez zagwarantowanie zatrudnienia uczestników projektu na poziomie wymaganym kryterium formalno-specyficznym nr 2 oraz osiągnięcie poziomu osób pracujących w sektorze pozarolniczym na poziomie zakładanym w wartości docelowej wskaźnika rezultatu dla działania 9.2 RPO WL.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowi 152 osoby (76 K i 76 M) bezrobotne z terenu powiatu biłgorajskiego, należące do jednej z grup:

1. Osoby długotrwale bezrobotne - min. 79 osób (40 K i 39 M)

2. Osoby z niepełnosprawnościami - 12 osób (6 K i 6 M)

3. Osoby w wieku 50 lat i więcej - 46 osób (12 K i 34 M)

4. Osoby o niskich kwalifikacjach - min. 119 osób (59 K i 60 M)

5. Osoby odchodzące z rolnictwa – min 9 osób (5K i 4M)

Udział kobiet i mężczyzn wynika z analizy problemów oraz struktury bezrobocia na dzień 31.12.2015r. Wśród osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej udział kobiet na koniec 2015 r. z określonym I lub II profilem pomocy kształtował się na poziomie 44,30%. Z uwagi na gorsze położenie kobiet na lokalnym rynku pracy PUP w Biłgoraju postanowił zwiększyć ich udział do 50% liczby uczestników. Z diagnozy wśród potencjalnej grupy zawodowej prowadzonej od początku roku wynikają zaproponowane formy wsparcia. Wnioskodawca, zdiagnozował potrzebę realizacji szkoleń zawodowych z podziałem na płeć: 2 szkolenia grupowe dla kobiet (21 osób), 3 szkolenia grupowe dla mężczyzn (24 osoby) oraz 5 szkoleń indywidualnych dla mężczyzn. Taki podział jest wynikiem złożonych kart na szkolenie przez osoby bezrobotne. Ilość kobiet uczestniczących w stażu zaplanowano na poziomie ponad 62% tj. 44 osoby. Większa liczba staży skierowanych dla kobiet wynika z większego odsetka osób z dezaktualizowanym doświadczeniem zawodowym wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Ponadto jest to wynikiem ogólnie gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy i dużego zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet. Subsydiowane zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy zostanie skierowane do minimum 11 kobiet i maksymalnie 21 mężczyzn. Taki podział wynika z analizy zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet i mężczyzn oraz wniosków składanych przez pracodawców na konkretne stanowiska pracy, jednak PUP zastrzega sobie możliwość wzrostu liczby kobiet kosztem liczby mężczyzn w ramach doposażenia stanowiska pracy. Wszyscy uczestnicy przed skierowaniem na szkolenia, na staż lub subsydiowane zatrudnienie będą objęci następującymi formami wsparcia: Indywidualny Plan Działania (opracowany przez PUP w ramach podstawowej aktywizacji lub na etapie kwalifikowania do projektu dla osób, które IPD nie mają opracowanego), pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. W wyniku pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, świadczonego przez PUP, istnieje stwierdzona potrzeba wsparcia w postaci w/w form, szczególnie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kierowanych na szkolenia, staże lub subsydiowane zatrudnienie zostaną zapewnione warunki, które pozwolą im uczestniczyć w określonych w IPD formach wsparcia.

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja będzie prowadzona w ramach zarządzania projektem. Na potrzeby rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna złożoną z doradców klienta (pośredników pracy i doradców zawodowych) zatrudnionych w PUP Biłgoraj. Rekrutacja na szkolenia będzie przeprowadzana bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego szkolenia grupowego oraz każdorazowo przed szkoleniem indywidualnym. Weryfikacji będą podlegały osoby, które złożyły kartę na szkolenie do momentu rozpoczęcia prac komisji rekrutacyjnej. Rekrutacja na staże będzie realizowana na bieżąco, aż do wyczerpania miejsc na podstawie przyjętych wstępnych skierowań na staż i korelacji kandydatów z oczekiwaniami organizatorów staży. Rekrutacja w ramach subsydiowanego zatrudnienia na stanowisko pracy utworzone w ramach doposażenie zostanie przeprowadzona w rundach realizowanych raz w miesiącu od maja 2016r. na podstawie posiedzeń komisji i weryfikacji wstępnych skierowań osób bezrobotnych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków pracodawców. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, zostanie zakwalifikowana kolejna osoba spełniająca kryteria rekrutacyjne. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zostanie zapewniony równy dostęp dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Rekrutacja ostateczna nastąpi najpóźniej w dniu wydania skierowania lub podpisania umowy. Miejsce rekrutacji - siedziba urzędu. Kryteria rekrutacji będą spójne z przyjętymi wskaźnikami i definicją grupy docelowej.

I. Kryteria formalne:1. Status na rynku pracy - osoba zarejestrowana w PUP Biłgoraj jako bezrobotna. 
2. Wiek - osoba w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 r. życia,

3. Profil osoby bezrobotnej - I lub II

4. Kategoria osoby bezrobotnej (wymagane spełnienie min. jednego kryterium): 

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

b) osoba z niepełnosprawnościami

c) osoba długotrwale bezrobotna,

d) osoby o niskich kwalifikacjach.

5. Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa spełniający min. 1 z kryteriów wymienionych w pkt 4 lub będący kobietą.

Do zakwalifikowania wymagane jest spełnienie łącznie kryteriów wymienionych w pkt. 1-3 oraz jednego z kryteriów wymienionych w pkt. 4 lub spełnienie kryterium wymienionego w pkt. 5. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona z uwzględnieniem przyjętych ilości osób w poszczególnych kategoriach, ujętych jako wskaźniki produktu dla których wartości zostały ustalone w proporcji takiej samej dla w/w poszczególnych kategorii osób zarejestrowanych w PUP Biłgoraj zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w stosunku do ogólnej liczby osób w wieku 30 lat i wiecej zarejestrowanych na dzień 31.12.2015r.

II. Kryteria merytoryczne:

1. Zgodność propozycji wsparcia z IPD.

2. Zgodność posiadanych kwalifikacji lub kompetencji osób kierowanych na staż

3. Zgodność z oczekiwaniami pracodawców zainteresowaniem organizacją stażu lub utworzeniem subsydiowanego stanowiska pracy.

 

 

FORMY WSPARCIA:

 

1. IPD - 152 

2. Pośrednictwo pracy - 152

3. Poradnictwo zawodowe - 152

4. Szkolenia zawodowe - 50 

5. Staże zawodowe - 70 

6. Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - 32

 

Rezultaty:

1. Liczba. osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 45% - 69 osób, w tym liczba osób pracujących dla:

- l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 28% - 23 os.

- l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 19% - 3 os.

2. Liczba. osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla objętych wsparciem w programie 32% - 49 os., w tym liczba os., które uzyskały kwalifikacje dla:

- l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 32% - 26 os.

- l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 27% - 4 os.

3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu - 22% - 2 os.

 

TRWAŁOŚĆ I WPŁYW REZULTATÓW PROJEKTU

 

Efektywność zatrudnieniowa:

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej:

- dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 33% - 16 osób;

- dla kobiet na poziomie co najmniej 39% - 30 osób;

- w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33% - 4 osoby;

- w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30% - 24 osoby;

- w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38% - 46 osób;

- w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup na poziomie co najmniej 40%.

BUDŻET PROJEKTU: 1 246 561,18 zł

Dotyczy archiwizacji dokumentacji projektu
Informujemy, że w dniu 14.02.2018 r. nastąpiło złożenie do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące w/w projektu.
W związku z powyższym podmioty zaangażowane do realizacji projektu, jako pracodawcy / przedsiębiorcy / wykonawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31.12.2019 r., tj. do dnia 31.12.2021 r. chyba, że mają zastosowanie przepisy dotyczące pomocy de minimis (dotyczy osób bezrobotnych, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - 10 lat podatkowych od dnia przyznania pomocy).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę