Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Fundusze Europejskie UP Unia Europejska

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01-31.12.2016 r. 
CELE PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.
Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II)"

Termin realizacji: 01.01-31.12.2016 r.

 

PROJEKT

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II)"

Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

 

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS - 249 osób, w tym: min 69 osób długotrwale bezrobotnych i min. 4 osoby niepełnosprawne.

 

Działania kosztowe:

- staże 222 os.

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 30 os.

- bon na zasiedlenie 10 os.

- szkolenie grupowe 10 os. pn. „Kasjer z obsługą komputera i terminali płatniczych"

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 108 701,01 zł

 

Aktualności

11.01.2016

Proces rekrutacji trwa od 01.01.2016 r. i trwać będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnych miejsc aktywizacji zawodowej.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Biłgoraju w wieku 18-29 lat (młodzież NEET) mieszkające na terenie powiatu biłgorajskiego, w tym w szczególności:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby bezrobotne niepełnosprawne,

- osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami zawodowymi,

Wobec wszystkich kandydatów będzie weryfikowane udzielenie wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie 4 miesięcy od zarejestrowania kandydata jako osoba bezrobotna. W przypadku osób zarejestrowanych w latach ubiegłych, wobec których nie zostało zastosowane wsparcie w okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji dopuszcza się udzielenia pierwszej formy wsparcia w okresie 4 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu.

Wsparcie jakie otrzymają uczestnicy Projektu opierać się będzie na co najmniej trzech formach pomocy. Obligatoryjnymi formami pomocy będą: przygotowanie Indywidualnego Planu Działania oraz usługa poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, a następnie zastosowanie kosztowej, fakultatywnej formy wsparcia uczestników:

- staże - 222 osoby, w tym 124 kobiety i 98 mężczyzn,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 30 osób, w tym
10 kobiet i 20 mężczyzn,

- bony na zasiedlenie - 10 osób w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn,

- szkolenie grupowe pn. „Kasjer z obsługą komputera i terminali płatniczych"
- 10 kobiet.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie urzędu u doradców klienta (parter – sala obsługi).

 

14.01.2016 r.

Informujemy, iż wsparcie w ramach projektu jest udzielane przez pośredników pracy i doradców zawodowcach w sposób ciągły w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie tutejszego urzędu: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj.

Dotyczy archiwizacji dokumentacji projektu
Informujemy, że w dniu 15.02.2018 r. nastąpiło złożenie do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące w/w projektu.
W związku z powyższym jesteście Państwo, jako pracodawca / przedsiębiorca / wykonawca zobowiązani do przechowywania dokumentacji związanej z realizacja projektu przez okres dwóch lat od dnia 31.12.2019 r. chyba, że mają zastosowanie przepisy dotyczące pomocy de minimis (dotyczy osób bezrobotnych, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - 10 lat podatkowych od dnia przyznania pomocy).

  • plakat

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę