Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

logo power 3
Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017-31.08.2018 r.
 
CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.
 
GRUPA DOCELOWA:
Grupę docelową stanowią są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z def. osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020 – 402 osoby (233 kobiety i 169 mężczyzn) w tym:
-co najmniej 6 osób z niepełnosprawnościami
-co najmniej 118 osób długotrwale bezrobotnych
-co najmniej 192 osób z niskimi kwalifikacjami
-co najmniej 86 osób nienależących do żadnej z w/w grup
 
Działania kosztowe:
- średnio 5 miesięczne staże dla 314 osób
- zwrot kosztów dojazdu na staż średnio dla 121 osób (max 400 zł/m-c)
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 38 osób
- bon na zasiedlenie  dla 50 osób
 
 
Dofinansowanie projektu z UE: 3 289 612,60 zł
 
2017: 2 165 717,38 zł


2018: 1 123 895,22 zł

KONTAKT
Rekrutacja – doradcy klienta:
Gminy: Biłgoraj, Turobin, Łukowa, Aleksandrów, miasto Biłgoraj: litery A, B, C, Ć, D, E, F - Stanowisko nr 11, telefon – 84-685-00-22
Gminy: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol, Frampol, miasto Biłgoraj: litery G, H, I, J, K, L , Ł, M ,N - Stanowisko nr 12, telefon – 84-685-00-23
Gminy: Józefów, Potok Górny, Obsza, Księżpol, Goraj, miasto Biłgoraj: litery O, P, R, SM, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź - Stanowisko nr 13, telefon – 84-685-00-24
 
KOORDYNATOR PROJEKTU - 84-685-00-11

 
Aktualności:
12.01.2017 r.
Proces rekrutacji trwa od 01.01.2017 r. i trwać będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnych miejsc aktywizacji zawodowej.
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Biłgoraju w wieku 18-29 lat (młodzież NEET) mieszkające na terenie powiatu biłgorajskiego, w tym w szczególności:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.
Wobec wszystkich kandydatów będzie weryfikowane udzielenie wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie 4 miesięcy od zarejestrowania kandydata jako osoba bezrobotna. W przypadku osób zarejestrowanych w latach ubiegłych, wobec których nie zostało zastosowane wsparcie w okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji dopuszcza się udzielenia pierwszej formy wsparcia w okresie 4 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu.
Wsparcie jakie otrzymają uczestnicy Projektu opierać się będzie na co najmniej trzech formach pomocy. Obligatoryjnymi formami pomocy będą: przygotowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz usługa poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, a następnie zastosowanie kosztowej formy wsparcia uczestników, tj. staż lub jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub bon na zasiedlenie.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie urzędu u doradców klienta (parter – sala obsługi).
 
14.01.2017 r.
Informujemy, iż wsparcie w ramach projektu jest udzielane przez pośredników pracy i doradców zawodowcach w sposób ciągły w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie tutejszego urzędu: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj.
 
Załączniki
klauzula informacyjna dla uczestnika projektu POWER III.pdf (pdf, 316 KB)
klauzula kontrahenci POWER (III).pdf (pdf, 239 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę