Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

logo rpo
Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA IV"

 
REALIZOWANY W RAMACH:
 
OSI PRIORYTETOWEJ 9 RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020;

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW

DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY PUP

 
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.
 
CELE PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 156 (78K i 78M) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.12.2018r. spośród 164 osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób po 50 roku życia, osób z niskimi kwalifikacjami) oraz osób odchodzących z rolnictwa.
Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych nr 1 i nr 2 Priorytetu inwestycyjnego 8i poprzez zagwarantowanie zatrudnienia uczestników projektu na poziomie wymaganym kryterium formalno-specyficznym nr 2 oraz osiągnięcie poziomu osób pracujących w sektorze pozarolniczym na poziomie zakładanym w wartości docelowej wskaźnika rezultatu dla działania 9.2 RPO WL.

GRUPA DOCELOWA:
Grupę docelową projektu stanowi 164 osób (82K i 82M) należące do jednej z poniższych grup:
a) osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
b) rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.
 
Podział ilościowy grupy docelowej na poszczególne kategorie uczestników:
1. Osoby długotrwale bezrobotne - min. 92 osoby (46K i 46M)
2. Osoby z niepełnosprawnościami – nie określono min. ilości
3. Osoby w wieku 50 lat i więcej – nie określono min. ilości
4. Osoby o niskich kwalifikacjach - min. 90 osób (45K i 45M)
5. Osoby odchodzące z rolnictwa – min. 1 osób (1K)
 
Udział kobiet i mężczyzn wynika z analizy problemów oraz struktury bezrobocia na dzień 31.12.2017r. Wśród osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej udział kobiet na koniec 2017 r. z określonym I lub II profilem pomocy kształtował się na poziomie 47,25%. Z uwagi na gorsze położenie kobiet na lokalnym rynku pracy PUP w Biłgoraju postanowił zwiększyć ich udział do 50% liczby uczestników. Z diagnozy wśród potencjalnej grupy zawodowej prowadzonej od początku roku wynikają zaproponowane formy wsparcia. Wnioskodawca, zdiagnozował potrzebę realizacji szkoleń zawodowych z podziałem na płeć: 2 szkolenia grupowe dla kobiet (15 osób), 5 szkoleń grupowych dla mężczyzn (35 osób) oraz 5 szkoleń indywidualnych dla mężczyzn. Taki podział jest wynikiem składanych kart na szkolenie przez osoby bezrobotne oraz doświadczenia z lat ubiegłych. Ilość kobiet uczestniczących w stażu zaplanowano na poziomie ponad 75% tj. 55 osób. Większa liczba staży skierowanych dla kobiet wynika z większego odsetka osób z dezaktualizowanym doświadczeniem zawodowym wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Ponadto jest to wynikiem ogólnie gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy i dużego zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet. Subsydiowane zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy zostanie skierowane do minimum 12 kobiet. Taki podział wynika z analizy zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet i mężczyzn oraz wniosków składanych przez pracodawców na konkretne stanowiska pracy, jednak PUP zastrzega sobie możliwość wzrostu liczby kobiet kosztem liczby mężczyzn w ramach doposażenia stanowiska pracy. Wszyscy uczestnicy przed skierowaniem na szkolenia, na staż lub subsydiowane zatrudnienie będą objęci następującymi formami wsparcia: Indywidualny Plan Działania (opracowany przez PUP w ramach podstawowej aktywizacji lub na etapie kwalifikowania do projektu dla osób, które IPD nie mają opracowanego), pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. W wyniku pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, świadczonego przez PUP, istnieje stwierdzona potrzeba wsparcia w postaci w/w
form, szczególnie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kierowanych na szkolenia, staże lub subsydiowane zatrudnienie zostaną zapewnione warunki, które pozwolą im uczestniczyć w określonych w IPD formach wsparcia.

REKRUTACJA
 
Rekrutacja będzie prowadzona w ramach zarządzania projektem. Na potrzeby rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna złożona z doradców klienta (pośredników pracy i doradców zawodowych) zatrudnionych w PUP Biłgoraj. Rekrutacja na szkolenia będzie przeprowadzana bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego szkolenia. Weryfikacji będą podlegały osoby, które złożyły kartę na szkolenie do momentu rozpoczęcia prac komisji rekrutacyjnej. Rekrutacja na staże będzie realizowana na bieżąco, aż do wyczerpania miejsc na podstawie przyjętych wstępnych skierowań i korelacji kandydatów z oczekiwaniami organizatorów staży. Rekrutacja w ramach subsydiowanego zatrudnienia na stanowisko pracy utworzone w ramach wyposażenia/doposażenia zostanie przeprowadzona w rundach realizowanych od lutego 2018r. do wyczerpania środków. Decyzja o wyposażeniu/doposażeniu stanowiska pracy nastąpi na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez komisję wniosków przedsiębiorców. Dobór uczestników nastąpi po wstępnej weryfikacji osób bezrobotnych-kandytów do zatrudnienia w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Ostateczne skierowanie osoby na wyposażone/doposażone stanowisko pracy nastąpi po spełnieniu wszystkich kryteriów wskazanych w opisie rekrutacji i akceptacji skierowania przez przedsiębiorcę. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, zostanie zakwalifikowana kolejna osoba spełniająca kryteria rekrutacyjne. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zostanie zapewniony równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja ostateczna nastąpi najpóźniej w dniu wydania skierowania lub podpisania umowy. Miejsce rekrutacji - siedziba urzędu. Kryteria rekrutacji będą spójne z przyjętymi wskaźnikami i definicją grupy docelowej.

I. Kryteria formalne:
1. Status na rynku pracy - osoba zarejestrowana w PUP Biłgoraj jako bezrobotna.
2. Wiek - osoba w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 r. życia,
3. Profil osoby bezrobotnej - I lub II
4. Kategoria osoby bezrobotnej (wymagane spełnienie min. jednego kryterium):
a) kobieta
b) osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
c) osoba z niepełnosprawnościami
d) osoba długotrwale bezrobotna,
e) osoba o niskich kwalifikacjach.
5. Osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa spełniające min. 1 z kryteriów wymienionych w pkt 4.
Do zakwalifikowania wymagane jest spełnienie łącznie kryteriów wymienionych w pkt. 1-3 oraz jednego z kryteriów wymienionych w pkt. 4 lub spełnienie kryterium wymienionego w pkt. 5. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona z uwzględnieniem przyjętych ilości osób w poszczególnych kategoriach, ujętych jako wskaźniki produktu. Liczba osób długotrwale bezrobotnych i osób odchodzących z rolnictwa została ustalona w proporcji takiej samej jak liczba osób zarejestrowanych w PUP Biłgoraj powyżej 30 roku życia zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w stosunku do ogólnej liczby osób w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zarejestrowanych na dzień 31.12.2017r. Liczba osób o niskich kwalifikacjach została ustalona na podstawie diagnozy własnej PUP (badanie potrzeb, zainteresowanie, analiza lokalnego rynku pracy). Nie określono minimalnej liczby osób z niepełnosprawnościami oraz osób 50+ ale PUP gwarantuje ich udział, jeżeli takie osoby będą zainteresowane uczestnictwem, spełnią kryteria rekrutacji oraz oferowane wsparcie będzie zgodne z IPD.

II. Kryteria merytoryczne:
1. Zgodność propozycji wsparcia z IPD.
2. Zgodność z oczekiwaniami pracodawców zainteresowaniem organizacją stażu lub utworzeniem subsydiowanego stanowiska pracy.
 
PUP zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia osobom, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO WL oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
 


FORMY WSPARCIA:
 
1. IPD - 164
2. Pośrednictwo pracy - 164
3. Poradnictwo zawodowe - 164
4. Szkolenia zawodowe - 55
5. Staże zawodowe - 73
6. Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - 36 

 
TRWAŁOŚĆ I WPŁYW REZULTATÓW PROJEKTU
 
Rezultaty: 


1. Liczba. osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 45% - 74 osoby, w tym liczba osób pracujących dla:
- l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 28% - 26 os.
- l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 19%
 
2. Liczba. osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla objętych wsparciem w programie 32% - 53 os., w tym liczba os., które uzyskały kwalifikacje dla:
- l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 32% - 30 os.
- l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 27%
 
3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu - 22% - 1 os. 
  
KONTAKT
Rekrutacja – doradcy klienta:
Gminy: Biłgoraj, Turobin, Łukowa, Aleksandrów, miasto Biłgoraj: litery A, B, C, Ć, D, E, F - Stanowisko nr 11, telefon – 84-685-00-22
Gminy: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol, Frampol, miasto Biłgoraj: litery G, H, I, J, K, L , Ł, M ,N - Stanowisko nr 12, telefon – 84-685-00-23
Gminy: Józefów, Potok Górny, Obsza, Księżpol, Goraj, miasto Biłgoraj: litery O, P, R, SM, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź - Stanowisko nr 13, telefon – 84-685-00-24
 
KOORDYNATOR PROJEKTU - 84-685-00-11

BUDŻET PROJEKTU1 365 105,92

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 1 osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia


 
Załączniki
Oświadczenie uczestnika o prztwarzaniu danych osobowych - RODO.pdf (pdf, 292 KB)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO - KONTRAHENT (dla osób fizycznych innych, niż uczestnicy projektu).pdf (pdf, 231 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę