Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

logo: Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

PROJEKT
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)"
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski 
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.18 r.-31.12.2019 r.
 
CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r .ż. pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.
 
GRUPA DOCELOWA:
Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami,  zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), spośród których co najmniej 60% stanowią os., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kat. NEET przyjętą w PO WER 2014-2020 - 391os (211K, 180M)
391 os*60%=co najmniej 235 os. (tzw. młodzież NEET)
W związku z powyższym PUP zakłada – 391 osób bezrobotnych (211K,180M), w tym:
- co najmniej 117 osób długotrwale bezrobotnych (77K,40M)
- co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami (3K, 2M)
Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach – minimum 260 osób (125K,135M)
Liczba osób nienależących do osób w najtrudniejszej sytuacji – 131 osoby (86K, 45M)
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 173 osoby zarejestrowane w PUP..
 
KONTAKT
Rekrutacja – doradcy klienta:
Gminy: Biłgoraj, Turobin, Łukowa, Aleksandrów, miasto Biłgoraj: litery A, B, C, Ć, D, E, F - Stanowisko nr 11, telefon – 84-685-00-22
Gminy: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol, Frampol, miasto Biłgoraj: litery G, H, I, J, K, L , Ł, M ,N - Stanowisko nr 12, telefon – 84-685-00-23
Gminy: Józefów, Potok Górny, Obsza, Księżpol, Goraj, miasto Biłgoraj: litery O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź - Stanowisko nr 13, telefon – 84-685-00-24
 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie urzędu u doradców klienta (parter – stanowiska 11, 12, 13).

KOORDYNATOR PROJEKTU - 84-685-00-15
 
BUDŻET PROJEKTU: 2 838 803,73 zł
 
Aktualności
 
02.07.2018
Proces rekrutacji trwa od 02.07.2018 r. i trwać będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnych miejsc aktywizacji zawodowej.
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Biłgoraju w wieku 18-29 lat, które w co najmniej 60% stanowią os., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkające na terenie powiatu biłgorajskiego, w tym znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. m. in.:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby bezrobotne niepełnosprawne,
- osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami zawodowymi,
- imigranci,
- reemigranci.
Wobec wszystkich kandydatów będzie weryfikowane udzielenie wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie 4 miesięcy od zarejestrowania kandydata jako osoba bezrobotna. W przypadku osób zarejestrowanych w latach ubiegłych, wobec których nie zostało zastosowane wsparcie w okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji dopuszcza się udzielenia pierwszej formy wsparcia w okresie 4 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu.
Wsparcie jakie otrzymają uczestnicy Projektu opierać się będzie na co najmniej trzech formach pomocy. Obligatoryjnymi formami pomocy będą: przygotowanie Indywidualnego Planu Działania oraz usługa poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, a następnie zastosowanie kosztowej, fakultatywnej formy wsparcia uczestników:
 
 • staże - 184 osoby, w tym 122 kobiety i 62 mężczyzn,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 47 osób, w tym 19 kobiet i 28 mężczyzn,
 • bony na zasiedlenie - 41 osób, w tym 23 kobiet i 18 mężczyzn,
 • szkolenia – 120 osób, w tym 47 kobiet i 73 mężczyzn.
 
Szkolenia na 2018 r. planowane są w następujących kierunkach:
 
 • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych  z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych( 10 dni)
 • Kucharz z egzaminem czeladniczym (30 dni)
 
Szkolenia na 2019 r. planowane są w następujących kierunkach:
 
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Kelner
 • Operator koparkoładowarek III klasa uprawnień
 • Operator koparek jednonaczyniowych III klasa uprawnień
 • Spawacz MAG 135
 • Kasjer z kursem komputerowym ECDL
 • Wizażystka – stylistka z egzaminem czeladniczym
 • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych  z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych
 • Uprawnienia elektroenergetyczne grupa EI

 
Informujemy, iż wsparcie w ramach projektu jest udzielane przez pośredników pracy i doradców zawodowcach w sposób ciągły w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie tutejszego urzędu: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE 

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 1 osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia
Ogłoszenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych szkoleniami

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
Ogłoszenie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej (POWER) 
Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE 31.05.2019 r.
Ogłoszenie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej z dnia 21.06.19
Ogłoszenie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej 19.07.2019
Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej z dn. 2.09.2019 r.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE z dn. 17.10.2019 r.
 
Załączniki
klauzula informacyjna dla uczestnika projektu POWER IV.pdf (pdf, 316 KB)
klauzula kontrahenci POWER (IV).pdf (pdf, 239 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę