Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

logo rpo

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA V"

Realizowanego w ramach:
Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020
Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty pup
Miejsce realizacji projektu: Powiat biłgorajski
Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2019 r.
 
CELE PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 180 (90K i 90M) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gosp. do 31.12.2019 r. spośród 185 osób, w tym min. 114 os. znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy oraz min. 5 osoby odchodzące z rolnictwa.

GRUPA DOCELOWA:
Grupę docelową projektu stanowi 189 osób (95K i 94M) należące do jednej z poniższych grup:
a) Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup (min. 60% GD, tj. 114 osób):
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
Natomiast osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej będą stanowić max. 20% GD, tj. 38 mężczyzn.
b) Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat
i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
o niskich kwalifikacjach zamierzający odejść z rolnictwa.
 
Podział ilościowy grupy docelowej na poszczególne kategorie uczestników:
1. Osoby długotrwale bezrobotne - min. 24 osób (12K i 12M)
2. Osoby z niepełnosprawnościami – min. 2 osoby (1K i 1M)
3. Osoby w wieku 50 lat i więcej – min. 8 osób (4K i 4M)
4. Osoby o niskich kwalifikacjach - min. 80 osób (40K i 40M)
5. Osoby odchodzące z rolnictwa – min. 5 osób (3K, 2M)
 
Udział kobiet i mężczyzn wynika z analizy problemów oraz struktury bezrobocia na dzień 30.06.2018 r. Wśród osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej udział kobiet kształtował się na poziomie 48,35 %. Z uwagi na gorsze położenie kobiet na lokalnym rynku pracy PUP w Biłgoraju postanowił zwiększyć ich udział do 50% liczby uczestników. Z diagnozy wśród potencjalnej grupy zawodowej prowadzonej od początku roku wynikają zaproponowane formy wsparcia. Wnioskodawca, zdiagnozował potrzebę realizacji szkoleń zawodowych z podziałem na płeć: 3 szkolenia grupowe dla kobiet (35 osób), 3 szkolenia grupowe dla mężczyzn (30 osób) oraz opcjonalnie szkolenia indywidualne jeżeli będzie to wynikać z IPD. Taki podział jest wynikiem składanych kart na szkolenie przez osoby bezrobotne w latach ubiegłych.
Ilość kobiet uczestniczących w stażu zaplanowano na poziomie > 50% tj. 45 osób. Większa liczba staży skierowanych dla kobiet wynika z większego odsetka osób z dezaktualizowanym doświadczeniem zawodowym wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Ponadto jest to wynikiem ogólnie gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy i dużego zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet. Subsydiowane zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy zostanie skierowane do minimum 8 kobiet. Taki podział wynika z analizy zainteresowania tą formą wsparcia wśród kobiet i mężczyzn oraz wniosków składanych przez pracodawców na konkretne stanowiska pracy, jednak PUP zastrzega sobie możliwość wzrostu liczby kobiet kosztem liczby mężczyzn w ramach doposażenia stanowiska pracy. Kobiety w mniejszym stopniu są reprezentowane wśród osób bezrobotnych, których aktywizacja zawodowa oparta jest o samozatrudnienie z udziałem dotacji. By zmniejszyć tą dysproporcję, liczbę kobiet w dotacjach podniesiono do 50%.
Wszyscy uczestnicy przed skierowaniem na szkolenia, na staż, subsydiowane zatrudnienie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej będą objęci następującymi formami wsparcia: IPD (opracowany przez PUP w ramach podstawowej aktywizacji lub na etapie kwalifikowania do projektu dla osób, które IPD nie mają opracowanego), pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. W wyniku pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, świadczonego przez PUP, istnieje stwierdzona potrzeba wsparcia w postaci w/w form, szczególnie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kierowanych na szkolenia, staże lub subsydiowane zatrudnienie czy dotacje zostaną zapewnione warunki, które pozwolą im uczestniczyć w określonych w IPD formach wsparcia.
 
REKRUTACJA


Rekrutacja będzie prowadzona w ramach zarządzania projektem. Na potrzeby rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna złożona z doradców klienta (pośredników pracy i doradców zawodowych) zatrudnionych w PUP Biłgoraj.
Rekrutacja na szkolenia będzie przeprowadzana bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego szkolenia. Weryfikacji będą podlegały osoby, które złożyły kartę na szkolenie do momentu rozpoczęcia prac komisji rekrutacyjnej.
Rekrutacja na staże będzie realizowana na bieżąco, aż do wyczerpania miejsc na podstawie przyjętych wstępnych skierowań i korelacji kandydatów z oczekiwaniami organizatorów staży.
Rekrutacja w ramach subsydiowanego zatrudnienia na stanowisko pracy utworzone w ramach wyposażenia/doposażenia zostanie przeprowadzona w trybie ciągłym od maja 2019 r. do wyczerpania środków. Decyzja o wyposażeniu/doposażeniu stanowiska pracy nastąpi na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez komisję wniosków przedsiębiorców. Dobór uczestników nastąpi po wstępnej weryfikacji osób bezrobotnych - kandydatów do zatrudnienia w ramach w/w wsparcia.
Rekrutacja osób do przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności godp. zostanie przeprowadzona w trybie ciągłym od kwietnia 2019 r. do wyczerpania środków. Decyzja o przyznaniu wsparcia nastąpi na podstawie pozytywniej opinii w/w Komisji. Dobór uczestników nastąpi po wstępnej weryfikacji osób bezrobotnych.
Rekrutacja ostateczna uczestników nastąpi najpóźniej w dniu wydania skierowania lub podpisania umowy. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, zostanie zakwalifikowana kolejna osoba spełniająca kryteria rekrutacyjne. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans K i M oraz zostanie zapewniony równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsce rekrutacji - siedziba urzędu.
Kryteria rekrutacji będą spójne z przyjętymi wskaźnikami i definicją GD.
 
I. Kryteria formalne:
1. Status na rynku pracy - osoba zarejestrowana w PUP Biłgoraj jako bezrobotna.
2. Wiek - osoba w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 r. życia,
3. Profil osoby bezrobotnej - I lub II
4. Kategoria osoby bezrobotnej (wymagane spełnienie min. jednego kryterium) - min. 60% GD:
a) kobieta
b) osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
c) osoba z niepełnosprawnościami
d) osoba długotrwale bezrobotna,
e) osoba o niskich kwalifikacjach.
5. Osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej mogą stanowić max. 20% GD, tj. max. 38 mężczyzn bez cech z pkt a)-e).
6. Osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa spełniające min. 1 z kryteriów wymienionych w pkt 4.
Do zakwalifikowania wymagane jest spełnienie łącznie kryteriów wymienionych w pkt. 1-3 oraz w pkt. 4 lub pkt. 5 lub pkt. 6.
Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona z uwzględnieniem przyjętych ilości osób w poszczególnych kategoriach, ujętych jako wskaźniki produktu. Liczba osób długotrwale bezrobotnych i osób odchodzących z rolnictwa została ustalona w proporcji takiej samej jak liczba osób zarejestrowanych w PUP Biłgoraj powyżej 30 roku życia zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w stosunku do ogólnej liczby osób w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zarejestrowanych na dzień 30.06.2018 r. Liczbę ON, osób 50+,osób o niskich kwalifikacjach oraz osób długotrwale bezrobotnych określono na podstawie realizacji poprzednich edycji 9.2 RPO WL oraz aktualnej struktury bezrobotnych. PUP gwarantuje, dostępność dla w/w os. zainteresowanych, które spełnią kryteria rekrutacji oraz wsparcie będzie zgodne z IPD.
 
II. Kryteria merytoryczne:
1. Zgodność propozycji wsparcia z IPD.FORMY WSPARCIA:
Wszyscy uczestnicy przed skierowaniem na szkolenia, na staż lub subsydiowane zatrudnienie będą objęci następującymi formami wsparcia:
 
FORMY BEZKOSZTOWE:
- Indywidualny Plan Działania
- pośrednictwo pracy
- poradnictwo zawodowe
W wyniku pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, świadczonego przez PUP, istnieje stwierdzona potrzeba wsparcia w postaci w/w form, szczególnie osób znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kierowanych na szkolenia, staże lub subsydiowane zatrudnienie zostaną zapewnione warunki, które pozwolą im uczestniczyć
w określonych w IPD formach wsparcia.
 
FORMY KOSZTOWE:
Szkolenia zawodowe – 65 osób (35K i 30M)
Za realizację szkoleń (obsługa uczestników, wykonawców, kontrola, monitoring, rozliczenie), będą odpowiedzialni specjaliści ds. rozwoju zawodowego zatrudnieni w PUP Biłgoraj.
Tematy szkoleń zaproponowane na podstawie analizy lokalnego rynku pracy (1h -45 minut):
  1. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych - 67h, 10 osób (M)
  2. Uprawnienia elektroenergetyczne grupa EI - 8h, 10 osób (M)
  3. Operator koparko-ładowarek klasa trzecia wszystkie - 134h, 10 osób (M)
  4. Kasjer/sprzedawca z kursem komputerowym ECDL - 150h, 15 osób (K)
  5. Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym– 160h, 10 osób (K)
  6. Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL - 150h - 10 osób (K)
 
Staże zawodowe średnio 5 miesięcy– 84 osoby
Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej –  28 osób
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 12 osób
 
TRWAŁOŚĆ I WPŁYW REZULTATÓW PROJEKTU
1. Liczba osób pracujących (ogółem) – min. 45%, tj. 86 osoby
2. Liczba osób pracujących, długotrwale bezrobotnych – min. 28%, tj. 7 osób
3. Liczba osób pracujących, niepełnosprawnych – min. 19%  – , tj. 1 osoba
4. Liczba osób, które uzyskaj/podniosą kwalifikacje z ogólnej grupy docelowej – min. 32%, tj. 61 osób
5. Liczba osób, które uzyskają/podniosą kwalifikacje z ogólnej liczby grupy osób długotrwale bezrobotnych – min. 32%, tj. 8 osób
6. Liczba osób, które uzyskają/podniosą kwalifikacje z ogólnej liczby grupy osób niepełnosprawnych – min. 27%, tj. 1 osoba
7. Liczba osób, które podejmą zatrudnienie na ZUS z ogólnej liczby grupy rolników min. 22%, tj. 2 osoba.
 
KONTAKT
 
Rekrutacja – doradcy klienta:
Gminy: Biłgoraj, Turobin, Łukowa, Aleksandrów, miasto Biłgoraj: litery A, B, C, Ć, D, E, F - Stanowisko nr 11, telefon – 84-685-00-22
Gminy: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol, Frampol, miasto Biłgoraj: litery G, H, I, J, K, L , Ł, M ,N - Stanowisko nr 12, telefon – 84-685-00-23
Gminy: Józefów, Potok Górny, Obsza, Księżpol, Goraj, miasto Biłgoraj: litery O, P, R, SM, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź - Stanowisko nr 13, telefon – 84-685-00-24
 
KOORDYNATOR PROJEKTU - 84-685-00-11
 
Budżet projektu: 1 537 812,51 zł


Aktualności:
Informujemy, iż wsparcie w ramach projektu jest udzielane przez pośredników pracy i doradców zawodowcach w sposób ciągły w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie tutejszego urzędu: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj.

Ogłoszenie dla bezrobotnych po 30 roku życia zainteresowanych szkoleniami
2.04.19 Ogłoszenie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej (RPO)
Ogłoszenie - nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy z dn. 24.05.2019 r.
Ogłoszenie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zainteresowanych szkoleniami z dnia 24.05.2019
Ogłoszenie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej z dnia 21.06.19

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych refundacjami kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia z dn. 2.09.2019 r.

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych refundacjami kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia z dn. 9.10.2019 r.
Ogłoszenie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej z dn. 9.10.2019 r.Plakat Aktywność i Praca 5
 
Załączniki
Oświadczenie dane osobowe 18.01.2019.pdf (pdf, 313 KB)
Oświadczenie kontrahent 18.01.2019.pdf (pdf, 256 KB)
Klauzula informacyjna RPO V.pdf (pdf, 290 KB)
Klauzula informacyjna dla uczestnika projektu - RPO V.pdf (pdf, 307 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę