Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III) - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)" Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych-...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II) - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski  OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01-31.12.2016 r.  CELE PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych...

„Outplacement dla oświaty” Projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje projekt partnerski pt. „ Outplacement dla oświaty " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2. Liderem Partnerstwa jest Wojewódzki Urząd Pracy w...

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA II” realizowany w ramach RPO WL 2014-2020

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY PUP Projekt...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę