FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

FAQ

Dodatek aktywizacyjny

Informacje w tym zakresie znajdziesz znajdziesz na stronie Dodatek aktywizacyjny.

Jak otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Jeżeli chciałbyś ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, powinieneś złożyć wniosek w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako bezrobotny wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeżeli:
 1. jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 2. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.
Dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli:
 1. podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
 2. podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
 3. podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
 4. przebywasz na urlopie bezpłatnym.

Przez jaki okres przyznawany jest dodatek aktywizacyjny?

Będziesz otrzymywał dodatek aktywizacyjny przez:
 1. przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych,
  - jeśli jesteś bezrobotny, masz prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
 2. przez cały okres, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych,
  - jeśli podjąłeś zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę